Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Rafał Pardecki
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo zajmuje obszar 22 902 km2 (5. co do wielkości w Polsce), co stanowi 7,3% powierzchni kraju. Stolicą województwa jest Szczecin, główny ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny regionu, liczący 406,9 tys. mieszkańców. W województwie zachodniopomorskim zarejestrowanych jest 216,9 tys. podmiotów gospodarczych. Podobnie jak w innych regionach, faktyczną działalność prowadzi ok. 45% zarejestrowanych przedsiębiorstw. Pod względem liczby zarejestrowanych firm na 1 000 mieszkańców region zajmuje 1. miejsce w kraju ze wskaźnikiem 125,9 przy średniej krajowej wynoszącej 98,5. Koncentracja małych (ogółem 6 561 podmiotów w 2008) i średnich przedsiębiorstw (1 331 podmiotów w 2008 roku) nie odbiega znacząco od średniej krajowej. W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej sporządzanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową województwo awansowało w 2009 roku na 6.miejsce. Za największe atuty uznano dostępność transportową oraz aktywność województwa wobec inwestorów.

Branżami kluczowymi z punktu widzenia rozwoju regionu są: przemysł drzewno - meblarski, logistyczno - spedycyjny, sektor turystyczny, przetwórstwo spożywcze, sektor ICT, energetyka odnawialna, branża budowlano – montażowa oraz przemysł chemiczny.

Podstawowe dane statystyczne:
 • liczba mieszkańców – 1 693 520 (dane GUS 2009 r.)
 • liczba przedsiębiorstw – ponad 220 tysięcy (dane GUS 2009r.)
 • wysokość PKB – 51 375 mln zł 4,5% krajowego PKB (dane GUS 2008 r.)
PKB na jednego mieszkańca – 30 357 zł (GUS 2008r)

22 czerwca 2011 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i Sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowej Sieci Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Stanowi ono podstawę koordynacji i współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim. Wspólne działania dotyczą zapewnienia przedsiębiorcom i osobom podejmującym działalność gospodarczą spójnej informacji w zakresie programów wsparcia wdrażanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, możliwości korzystania z pomocy o charakterze doradczym, szkoleniowym i finansowym. Zawarcie porozumienia pozwoli również w szerszym niż do tej pory zakresie dzielić się doświadczeniami oraz wspólnie podejmować i realizować inne działania na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

Na terenie regionu działa 5 Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 6 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

 
 


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jest instytucją wdrażającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (w skrócie RPO WZ) to jedna z dróg realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Mówiąc wprost – RPO WZ to jeden z programów, który umożliwia dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych w regionie. Projekty te mogą dotyczyć różnych dziedzin począwszy od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej. Dziedziny te są opisane szczegółowo w samym programie w postaci osi priorytetowych.
Więcej informacji na stronach: www.wzp.pl i www.rpo.wzp.pl


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:
 • jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 • działa jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 • ma siedzibę w Szczecinie i Filię w Koszalinie; swoją działalnością obejmuje teren Województwa Zachodniopomorskiego.
WUP w szczecinie odpowiada za wdrażanie komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim w ramach którego realizowane są:

Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII  Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII  Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet X  Pomoc techniczna


Kontakt:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
www.wup.pl

Filia WUP
ul. Słowiańska 15a
75-846 Koszalin
 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)


Utworzone w styczniu 2005 roku w wyniku podpisania listu intencyjnego przez władze województwa oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), jest jednym z szesnastu partnerów regionalnych Agencji w kraju. Nadrzędnym celem powołania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi przedsiębiorstwom zagranicznym zainteresowanym bezpośrednimi inwestycjami w Regionie. W tym celu COI nie tylko współpracuje z PAIiIZ przy obsłudze projektów inwestycyjnych, ale również prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów, którzy zgłaszają się bezpośrednio do Centrum.

Zadania COI można podzielić na trzy główne obszary:

1) Obsługa projektów inwestycyjnych;
2) Promocja potencjału inwestycyjnego Regionu;
3) Poprawa oferty inwestycyjnej Województwa.
Więcej na stronie:
http://www.coi.wzp.pl/
 
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich


Sieć Punktów Informacyjnych powstała w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013" współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Oferta Punktów Informacyjnych obejmuje:

 1. Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną.
 2. Udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych, zgodnie z Wytycznymi w sprawie realizacji usługi wsparcia w procesie rozliczania dotacji współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013 przez sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 3. Diagnostyka potencjalnego beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji.
 4. Gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa.
 5. Organizacja konferencji i spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów lub beneficjentów przynajmniej raz w miesiącu.
 6. Koordynacja działalności Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci.
 7. Koordynacja wymiany informacji pomiędzy wszystkimi punktami informacyjnymi działającymi na terenie województwa.
 8. Promowanie Funduszy Europejskich poprzez promocję Sieci Punktów Informacyjnych w województwie oraz pozostałych punktów, w których można uzyskać informację.
 9. Druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych wszystkich uczestników Sieci w województwie przez Główny Punkt Informacyjny oraz innych punktów, w których można uzyskać informację.
 10. Podnoszenie wiedzy uczestników Sieci w województwie poprzez organizację szkoleń, a także uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 11. Informowanie opinii publicznej o wpływie i efektach wdrażania Funduszy oraz poszczególnych programów europejskich na rozwój województwa.
 12. Współpraca z samorządem terytorialnym i instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji o Funduszach Europejskich.


Kontakt:

Główny Punkt Informacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12b, Szczecin
e-mail: gpi@wzp.pl
infolinia 0800 34-55-34

Filia Głównego Punktu Informacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
godz. pracy: pn.-pt. 7.30-15.30
e-mail: gpi-koszalin@wzp.pl
tel. 94 31 77 407, fax 94 31 77 406

Lokalny Punkt Informacyjny
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
e-mail: lpi@gryfice.pl
tel. 91 384-64-50 w. 443, fax 91 384-27-31

Lokalny Punkt Informacyjny
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
e-mail: lpi@pyrzyce.pl
tel. 91 570-16-80, fax 91 886-32-13

Lokalny Punkt Informacyjny
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16,  78-400 Szczecinek
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl
tel. 94 372-92-50, fax 94 372-92-56

Lokalny Punkt Informacyjny
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
ul. Mieszka I nr 16, 78-300 Świdwin
e-mail: lpi@powiatswidwinski.pl
tel. 94 365-03-36, fax 94 365-03-00

Więcej informacji na stronie: http://pi.wzp.pl/

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-15 16:26:16.0

Opublikowany przez: Rafał Pardecki

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną