Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Marcin Kukla
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo Świętokrzyskie leży w środkowo-południowej części Polski, ma 1,27 mln mieszkańców (3,4% ludności Polski). Pod względem powierzchni, region zajmuje 15. miejsce w kraju (11 710 km2, czyli 3,7% obszaru Polski). Największym miastem i głównym ośrodkiem przemysłowym i kulturalno-naukowym regionu są Kielce, pozostałe ważne miasta to Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna i Sandomierz  Województwo dzieli się na 102 gminy i 14 powiatów.

Położenie Świętokrzyskiego na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych kraju, w niewielkiej odległości od największych polskich aglomeracji oraz bliskość granicy ze Słowacją i Ukrainą czyni je bardzo atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym. Siłą regionalnej gospodarki jest przemysł materiałów budowlanych, bazujący na własnych surowcach. Kieleckie firmy budowlane należą do największych i najbardziej dynamicznych w kraju. Ważnym działem gospodarki jest także przemysł metalurgiczny, maszynowy i precyzyjny, a także spożywczy i tekstylny.

Jednymi z podstawowych bogactw naturalnych województwa są kopaliny mineralne - pokłady kamienia gipsowego występujące na terenie regionu świętokrzyskiego, należą do najbogatszych w Europie. Region ma charakter przemysłowo-rolniczy, dominują sektory przemysłu związane z produkcją i obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców mineralnych oraz produkcją artykułów spożywczych.

Województwo świętokrzyskie zanotowało w 2010 roku w stosunku do roku 2007 najwyższy w kraju wzrost PKB do średniej krajowej o około 4 punkty procentowe (z 77 proc. wartości średniej krajowej
w 2007 r. do 81 proc. w 2010 r.).

Według stanu z grudnia 2010 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych było 108,7 tys. podmiotów, w tym 86,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą funkcjonujących w następujących rodzajach działalności :

- handel i naprawy 37,3 %
- obsługa nieruchomości 11,8%
- budownictwo 11,7%
- przetwórstwo przemysłowe 9,4%
- transport gospodarka magazynowa i łączność 7,1%
- działalność usługowa komunalna, społeczna i pozostała indywidualna 6,5%.

Województwo podpisało  12.09.2011 r. Porozumienie Ramowe z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o współpracy w zakresie budowania wspólnego systemu informacyjno-konsultacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Jego celem jest zasad i kierunków współdziałania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienia przedsiębiorcom spójnej informacji w zakresie:

a)    programów wsparcia wdrażanych na szczeblu krajowym i na szczeblu województwa,
b)    podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
c)    możliwości skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania oraz z pomocy o charakterze doradczym, szkoleniowym i finansowym,
d)    a także podejmowanie innych działań na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

 
 
Źródłem wsparcia przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego jest między innymi Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, którego wdrażaniem zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Celem generalnym Programu jest poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. 

Przedsiębiorcy mogą korzystać przede wszystkim z 1 osi priorytetowej wspierającej przedsiębiorstwa działające w sektorze produkcyjnym i usługowym, w tym (turystyka) oraz rozwijające innowacyjne technologie i tworzące nowe miejsca pracy.
Środki z dotacji można wykorzystać na zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także na promocję swojej działalności gospodarczej na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach.

Więcej informacji dla przedsiębiorców:
 • Punkt Informacyjny RPOWŚ na lata 2007-2013
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  ul. Sienkiewicza 63,25-002 Kielce  I piętro,
  tel. 41 365 81 30, 41 365 81 34, fax. 41 365 81 91
  e-mail: punkt.informacyjny@sejmik.kielce.pl

Instytucje współpracujące z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wspierające rozwój przedsiębiorczości w regionie:

 • Kielecki Park Technologiczny
  ul. Piotrowska 6, 25-510 Kielce
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
  ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
 • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
  Pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
 • Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
  ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
 • Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
  ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
  ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce 
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.,
  Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
  ul. Zagnańska 64, 25-528 Kielce
 

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA


Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, na mocy umowy pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zawartej
21 listopada 2007 roku.

ŚCOI współdziałają na rzecz gospodarczej promocji Świętokrzyskiego, w szczególności obsługi inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem inwestycji na obszarze województwa, bądź nawiązaniem współpracy z miejscowymi firmami. Celem jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do naszego regionu.

Podstawowe zadania ŚCOI:
 1. Tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield oraz udostępnianie ich inwestorom.
 2. Tworzenie i aktualizowanie regionalnych list poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw – eksporterów w województwie świętokrzyskim.
 3. Gromadzenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwach państwowych, spółkach Skarbu Państwa, spółkach komunalnych w Województwie Świętokrzyskim szukających inwestora strategicznego.
 4. Gromadzenie podstawowych danych statystycznych o Województwie oraz ich udostępnianie PAIiIZ oraz zainteresowanym inwestorom.
 5. Gromadzenie i bieżące aktualizowanie danych o projektach publiczno - prawnych w Województwie Świętokrzyskim możliwych do realizacji z udziałem Inwestora zagranicznego oraz ich udostępnianie.
 6. Obsługa inwestorów zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w Województwie Świętokrzyskim, w zakresie zbierania i przekazania potrzebnych informacji.
 7. Przygotowanie i obsługa misji handlowo-inwestycyjnych do i z województwa na zasadach finansowych określonych każdorazowo w odrębnej umowie.
 8. Przekazywanie inwestorom wszelkich posiadanych i niezastrzeżonych prawem informacji mogących mieć wpływ na promocję Województwa lub klimat inwestycyjny regionu, a w szczególności o:
 • misjach handlowych lub inwestycyjnych,
 • konferencjach gospodarczych z udziałem inwestorów i władz regionu,
 • planach ekspansji zagranicznych inwestorów operujących na obszarze województwa świętokrzyskiego,
 • formach i efektach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez COI i władze województwa,
 • znaczącej poprawie infrastruktury w regionie.

Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
Tel. +048 41 365 81 90, 365 81 81
Fax. +048 41 365 81 91
e-mail: coi@sejmik.kielce.pl
 
PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich.
Punkt udziela informacji o możliwościach wsparcia finansowego z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, w tym diagnozowanie i określenie możliwości wsparcia realizacji danego projektu w ramach dostępnych Funduszy Strukturalnych, przedstawienie ogólnych wymogów dotyczących realizacji projektu, w tym obowiązujących wymogów formalnych, zakresu dofinansowania przedsięwzięcia, wytycznych dla wnioskodawców, itp. Konsultanci Punktu prowadzą działania promocyjne oraz informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów poszczególnych programów pomocowych.
Więcej informacji na stronie: www.gpi-swietokrzyskie.pl

Punkt Informacyjny RPO WŚ
Do zadań Punktu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego należy:
 • zapewnienie beneficjentom dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych
 
 • informowanie na temat RPOWŚ o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach Programu;
 
 • wsparcie dla beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów poprzez dostarczenie odpowiednich formularzy i podręczników
 
 • informowanie o kryteriach oceny i wyborów projektów i o obowiązujących procedurach
 
 • informowanie o harmonogramie konkursów.
Więcej informacji na stronie: www.rpo-swietokrzyskie.pl

Punkty informacyjne POKL
W Punktach Informacyjnych PO KL można uzyskać informacje, czy dany pomysł ma szanse na dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki i jak skorzystać ze wsparcia oferowanego w projektach realizowanych w danym województwie. Regionalne Ośrodki EFS oferują dodatkowo bezpłatne szkolenia i doradztwo w przygotowaniu projektów a następnie także pomoc w trakcie ich realizacji.

 
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
  Oddział ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej EFS
  ul. Witosa 86
  25-561 Kielce
  tel.:41 364 16 22 Fax. 041 364 16 66
  e-mail: wup@wup.kielce.pl
  www.wup.kielce.pl
 
 • Regionalny Ośrodek EFS
  Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
  ul. Śniadeckich 30/5
  25-366 Kielce
  tel.: 41 361 04 92
  fax: 041 361 11 61
  e-mail: info_kielce@roefs.pl
 
 • Regionalny Ośrodek EFS
  Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości
  ul. Sandomierska 26a
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  tel.: 41 263 01 54
  fax: 041 263 01 54
  e-mail: info_ostrowiecswietokrzyski@roefs.pl

Więcej informacji na stronie: www.efs.gov.pl

 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-13 12:26:16.0

Opublikowany przez: Marcin Kukla

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną