Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Kamil Kuszewski
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo śląskie zajmuje szczególne miejsce w krajowej i europejskiej przestrzeni geograficznej.  Sąsiaduje ono z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy z Republikami Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin. Województwo dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. W oparciu o istniejącą bazę surowcową powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy. 

Śląskie to drugi pod względem zaludnienia region w Polsce. Na obszarze wynoszącym 12,3 tys. km2, tj. 3,9% powierzchni Polski, żyje ponad 4,6 mln mieszkańców, tj. 12,1% ogólnej liczby ludności kraju. Wytwarza się tutaj 13,2% Produktu Krajowego Brutto. Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa: zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa (branż do niedawna dominujących), a wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego (region jest największym w kraju producentem samochodów) i spożywczego. Procesom restrukturyzacji regionu towarzyszy zmiana struktury zatrudnienia, przejawiająca się w malejącej liczbie osób zatrudnionych w budownictwie, górnictwie, produkcji metali, przy równoczesnym jej wzroście w sektorze usług.

W regionie w 2009 roku było zarejestrowanych 430,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich największą grupę stanowią osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą (prawie 326 tys.) podmiotów oraz spółki prawa handlowego (ponad 30,8 tys.). Najmniej liczna jest grupa przedsiębiorstw państwowych – 28. Z ogólnej liczby działających w regionie podmiotów gospodarczych, 96,2%  przypada na sektor prywatny (414,3 tys. jednostek). W tym samym okresie w województwie pracowało 1,6 mln osób, z czego w sektorze prywatnym  1,1 mln osób (69,8%).  Wyrazem zachodzących w regionie przeobrażeń jest wzrost liczby pracujących w sektorze usług, w którym w 2009 roku pracowało 56,9% wszystkich pracujących w regionie. 

W celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie śląskim została utworzona Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE). Zajmuje ona 1917 ha; 40 różnych obszarów w 21 gminach. Dotychczas na jej tereny sprowadzono 280 podmiotów gospodarczych. Łącznie firmy te zainwestowały już 4 mld euro oraz zatrudniają około 37 tys. pracowników. Potrzeby kooperacyjne powodują, że w otoczeniu strefy w efekcie synergii powstaje co najmniej tyle samo miejsc pracy, co w jej granicach. Według stanu na koniec 2010 roku w regionie zarejestrowanych było 181,2 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 9,9 %. Według przygotowywanego corocznie przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową raportu pt. „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski”, w 2010 roku województwo śląskie po raz szósty z rzędu zostało regionem o największej atrakcyjności inwestycyjnej w kraju.

Województwo Śląskie to region nie tylko silny gospodarczo i przedsiębiorczy, ale także zróżnicowany krajobrazowo oraz prężnie się rozwijający pod względem turystyczno-kulturalnym. Znajdująca się w północnej części Jura Krakowsko-Częstochowska z ruinami średniowiecznych zamków obronnych jest wymarzonym miejscem do uprawiania turystyki aktywnej. Podobnie jak pasma górskie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego z tak znanymi ośrodkami, jak Wisła, Szczyrk, Żywiec, Ustroń, Istebna czy Koniaków. Z kolei w samym centrum województwa, na granicy Katowic i Chorzowa, mieści się Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, zwany „zielonymi płucami” Śląska.  Ten ogromny, liczący prawie 600 hektarów, teren zielony i jednocześnie poważna inwestycja ekologiczna nie znajduje sobie równych w całej Europie.

Na śląskiej ziemi znajduje się również „duchowa stolica Polski”. Sanktuarium Ojców Paulinów na Jasnej Górze z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej odwiedza rocznie blisko 5 milionów pielgrzymów z całego świata. Z kolei miłośników techniki przyciąga wyjątkowe dziedzictwo industrialne regionu. 30 wybranych perełek – wśród których znajdziemy kopalnie, sztolnie, browary, osiedla robotnicze, kolejkę wąskotorową, a nawet elektrociepłownię – tworzy Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, będący częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. 

Silną stroną regionu śląskiego jest komunikacja i transport. Dynamicznie rozwijający się Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice" w Pyrzowicach obsługuje rocznie prawie 2,5 miliona pasażerów. Znajduje się tu również najlepiej rozwinięta w Polsce sieć dróg autostradowych i ekspresowych. Autostradą A-4 łatwo się stąd dostać zarówno do Krakowa, jak i Wrocławia. Z kolei rozbudowywana obecnie Drogowa Trasa Średnicowa łączy największe miasta Górnośląskiego Okręgu Metropolitalnego, skracając i ułatwiając przemieszczanie się między nimi.

 

29 czerwca 2011 r. podpisane zostało trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Samorządem Województwa Śląskiego i Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Porozumienie ma na celu koordynację działań w zakresie zapewnienia przedsiębiorcom dostępu do informacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, wymiany informacji, podejmowania wspólnych inicjatyw w regionach.

 

 
Informacje nt. wspierania przedsiębiorczości na terenie województwa przez Urząd Marszałkowski


Programy wsparcia:

Instytucje współpracujące z UM, wspierające przedsiębiorczość:


Źródła informacji dla przedsiębiorców:
 


Centra Obsługi Inwestora Regionalne Centrum Obsługi Inwestora przy GARR S.A.


Jednostka działającą w strukturze Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Głównym celem RCOI jest działanie na rzecz promocji województwa śląskiego poprzez wsparcie napływu inwestycji zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji zagranicznych. Cel realizowany jest poprzez obsługę inwestorów zainteresowanych ulokowaniem na obszarze województwa swoich inwestycji bądź podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć gospodarczych skutkujących rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz transferem do województwa nowych standardów organizacyjnych i technologicznych. Dzięki współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz regionalnymi IOB, znajomości realiów gospodarczych oraz doświadczeniu RCOI oferuje:

  • szczegółowe informacje o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje,
  • promocję banerową na stronie głównej portalu RCOI,
  • zamieszczenie ofert inwestycyjnych w bazie danych RCOI,
  • porady w zakresie administracyjno – prawnych aspektów inwestowania na Śląsku.
Inwestorzy zagraniczni, planując inwestycje w naszym województwie, mogą liczyć na pomoc podczas realizacji projektu inwestycyjnego. Jednocześnie gminy i miasta naszego województwa zyskają skutecznego partnera w promowaniu potencjału inwestycyjnego Śląska.

Kontakt: www.rcoi.pl

 

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego  Woj. Śląskiego

Działa od lutego 2005 r. w oparciu o porozumienie pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zlokalizowane jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, jako jeden
z referatów Wydziału Gospodarki. Głównym zadaniem jest promocja gospodarki województwa śląskiego. Odbywa się to poprzez organizację forów, konferencji, seminariów, kongresów o tematyce gospodarczej. Dodatkowo są wydawane publikacje o tematyce gospodarczej, na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa. Za granicą region promowany jest zarówno w wydawnictwach branżowych, jak i przede wszystkich poprzez obecność przedstawicieli  ŚCOI  na międzynarodowych targach (np. MIPIM czy EXPO REAL).
Efektem promocji jest zainteresowanie regionem inwestorów zagranicznych. To kolejne zadanie, tj. proces obsługi inwestorów zagranicznych i krajowych: dostarczanie informacji gospodarczych potrzebnych do podjęcia decyzji, poszukiwanie lokalizacji pod inwestycje typu „greenfield" i „brownfield", wspieranie ich przy bezpośrednich kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego. W celu lepszej wymiany informacji Centrum współpracuje z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Kontakt: www.invest.slaskie.pl
 
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach należy do sieci punktów informacyjnych koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Punkt służy pomocą w informowaniu o możliwości otrzymania wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich oraz kryteriach rozliczania dotacji. 

Kontakt: www.pife.katowice.pl

 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-23 13:56:16.0

Opublikowany przez: Kamil Kuszewski

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną