Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Kamil Kuszewski
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo Pomorskie zajmuje powierzchnię ponad 18 310,34 km². Zamieszkuje je 2,3 mln mieszkańców. W 2014 r. PKB województwa pomorskiego wynosiło 96,7 mld zł, co stanowiło 5,8% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 41,7 tys. zł (97,9% średniej krajowej). (Dane GUS 2014).
 
Województwo pomorskie jest obszarem o bardzo wysokim potencjale rozwojowym. Posiada status tzw. „gateway region” dlatego też  odgrywa znaczącą rolę w rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk: przede wszystkim dzięki dwóm portom morskim w Gdańsku oraz Gdyni o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, obsługującym oceaniczne (globalne) i europejskie linie żeglugowe, aspirujące do statusu „autostrad morskich”. To tu zaczyna swój bieg autostrada A-1 jako kręgosłup ruchu tranzytowego z północy na południe Polski. Tutaj także swój początek mają niezwykle ważne z perspektywy znaczenia dla korytarza Bałtyk-Adriatyk zmodernizowane linie kolejowe E-65 oraz CE-65.
 
Gospodarka województwa pomorskiego jest jedną z lepiej rozwijających się w Polsce. Województwo cechuje otwartość powiązań gospodarczych, o czym świadczy m.in. wysoka wartość eksportu w relacji do PKB (3. pozycja w kraju) i znaczący udział produktów wysokich technologii w eksporcie (2. miejsce w kraju). Pomorskie cechuje również  wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców wyrażona m.in. dużą liczbą MŚP na tysiąc osób (4. miejsce w kraju) oraz znacznymi nakładami inwestycyjnymi, w tym w sektorze przedsiębiorstw (również 4. miejsce). W ramach województwa funkcjonują także kluczowe klastry: Pomorski Klaster Interizon (ICT), Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny i Gdański Klaster Budowlany. Gospodarka regionu, zarówno pod względem zatrudnienia, jak też kreowanej wartości, ma orientację usługową, przy zachowaniu silnej pozycji niektórych gałęzi przemysłu. Do branż szczególnie rozwiniętych w województwie zalicza się m.in. te związane z morzem oraz petrochemiczną, elektromaszynową, drzewno-meblarską, spożywczą i  turystykę. Nadmorskie położenie stwarza dla regionu szereg szans związanych z gospodarczym wykorzystaniem zasobów morza, stanowi również walor turystyczny i rekreacyjny.


 
 
Województwo pomorskie dalsze perspektywy upatruje także w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza (ISP). Stanowią one szansę dla rozwoju gospodarczego Pomorza, ponieważ ISP to obszary o dużym potencjale istotne z punktu widzenia rozwoju województwa, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji. W ramach ISP zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju nowej lub istniejącej specjalizacji gospodarczej oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa pomorskiego w skali krajowej i międzynarodowej.
 
Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:
1)ISP 1 - Technologie off-shore i portowo-logistyczne - będzie sprzyjać efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej dla środowiska eksploracji i eksploatacji zasobów morza,
2)ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie - będzie sprzyjać efektywności i bezpieczeństwu różnorodnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej,
3)ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw - będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko,
4)ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się - będzie sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.
 
Szansą dla przedsiębiorców jest również Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach tego Programu region pomorski będzie miał do dyspozycji ponad 1,8 mld euro z Funduszy Europejskich. Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w szczególności zostało uwzględnione w pierwszej i drugiej Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020.
 
Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy:
Na 1. Oś Priorytetową przeznaczono niemal 140 mln euro, a pieniądze te zostaną zainwestowane głównie na działania w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Z tych dotacji wspierane będą przedsiębiorstwa rozpoczynające i rozwijające działalność badawczo-rozwojową (B+R). Dofinansowywane będzie też tworzenie i rozwój zaplecza B+R, rozbudowywana będzie nie tylko infrastruktura jednostek  B+R, ale również kadra B+R oraz poszerzana wiedza pracowników takich jednostek. 
 
Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa:
Dla przedsiębiorców realizujących inwestycje podstawowe wsparcie będzie udzielane w formie instrumentów finansowych (zwrotnych). Po takie środki będą miały prawo sięgać mikro i małe przedsiębiorstwa. Chodzi głównie o rozszerzenie działalności o nowe produkty lub usługi, wprowadzenie nowych rozwiązań w produkcji, stworzenie lub doposażenie miejsc pracy. Natomiast w ramach inwestycji profilowanych wsparcie w formie instrumentów finansowych i dotacji adresowane będzie przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w obszarach ISP. Na pomoc będą mogły liczyć także przedsięwzięcia poprawiające efektywność przedsiębiorstw dzięki zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz inwestycje i rozwiązania organizacyjne sprzyjające oszczędności surowców i energii w procesach produkcyjnych. 
 
Dostarczenie kapitału dla rozwoju sektora MŚP obejmować ma również m.in. specjalistyczne usługi doradcze dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) czy też wzmocnienie proeksportowo ukierunkowanych firm. W ramach tej osi planowana jest realizacja dwóch bardzo ważnych przedsięwzięć strategicznych w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji zagranicznych w regionie:
·Pomorski Broker Eksportowy - przedsięwzięcie dotyczące stworzenia kompleksowego wsparcia dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne,
·Invest In Pomerania - przedsięwzięcie, którego celem będzie dalszy rozwój systemu obsługi inwestorów w regionie poprzez uruchomienie dedykowanego regionalnego mechanizmu finansowego na rzecz m.in. przygotowania terenów inwestycyjnych.
 
Więcej informacji nt. RPO WP 2014-2020:
 
Na Pomorzu rozwój i wspieranie biznesu mają znaczenie priorytetowe, dzięki temu przedsiębiorcy i inwestorzy znaleźli tu dobry grunt do inwestowania i realizacji przedsięwzięć biznesowych. Ponad 100 instytucji prowa­dzi działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Do najbardziej znaczących należą przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego, jednostki samorządu gospodarcze­go, stowarzyszenia i fundacje wspierania przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technolo­giczne, centra transferu technologii, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. Liderem systemu wspierania przedsiębiorczości w regionie i ważnym partnerem samorządów w zakresie kreowania poli­tyki rozwoju regionalnego jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Do instytucji okołobiznesowych, które pracują na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, należą również Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP), Business Centre Club - Loża Gdańska (BCC), Centrum Transferu Technologii w Gdańsku (CTT), Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPN-T), Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (PPNT), Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (KPPT), Pracodawcy Pomorza.
 
Źródła informacji dla przedsiębiorców:
 
 
 
Centrum Obsługi Inwestora
 
Wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów w województwie pomorskim:
-prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych (powierzchni biurowych, magazynowych oraz terenów inwestycyjnych),
-promowanie oferty inwestycyjnej gmin i powiatów województwa pomorskiego,
-udzielanie informacji statystycznych i gospodarczych na temat województwa pomorskiego,
-udzielanie informacji dotyczących prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i województwie pomorskim oraz dostępnych zachęt inwestycyjnych,
-pomoc w nawiązywaniu kontaktów i organizowanie wizyt na terenie województwa pomorskiego oraz spotkań z przedstawicielami samorządów i potencjalnymi partnerami biznesowymi z regionu,
-organizowanie i przyjmowanie misji gospodarczych, we współpracy z instytucjami samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesu,
-opracowywanie raportów i analiz dotyczących sytuacji gospodarczej regionu,
-realizowanie projektów promocyjnych na rzecz regionalnej gospodarki.
 
Strona internetowa:
 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich


W związku z utworzeniem nowej Sieci PIFE w województwie pomorskim, obok Głównego Punktu Informacyjnego w Gdańsku, dnia 2 stycznia 2015 r. rozpoczęły swoją działalność także Lokalne Punkty Informacyjne.
 
Zadaniem PIFE jest świadczenie usług informacyjnych, w tym:
-udzielanie informacji o Funduszach Europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz zasadach i warunkach składania wniosków o dofinansowanie,
-pomoc w zakresie doboru odpowiedniego Programu Operacyjnego, działania i poddziałania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie finansowe,
-Wskazanie właściwych, ze względu na rodzaj projektu, danych kontaktowych do instytucji ogłaszających konkursy i udzielających dotacji.
-konsultacje na etapie przygotowywanie wniosków oraz w trakcie realizacji projektów,
-organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dotyczących Funduszy Europejskich,
-świadczenie usługi informacyjnej podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych,
-dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych.
 
Lista Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim:

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-13 05:56:16.0

Opublikowany przez: Kamil Kuszewski

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną