Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Andrzej Szwoch
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo podkarpackie to malowniczy region położony na południowo-wschodnim krańcu Polski, graniczący z Ukrainą i Słowacją. Podkarpackie to olbrzymi potencjał gospodarczy, inwestycyjny, teren bogaty w sieć uczelni wyższych, które kształcą młode pokolenie – kapitał ludzki tego miejsca.
 
Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie Podkarpackiego zlokalizowane są trzy lotniska, wśród których najważniejszą rolę odgrywa międzynarodowy Port lotniczy Rzeszów – Jasionka. Lotnisko dysponuje drugim co do długości pasem startowym w Polsce, dzięki czemu mogą tu lądować nawet największe jednostki transportowe. 
 
Uwzględniając położenie, zasoby naturalne i materialne oraz potencjalne warunki i czynniki rozwoju, można wyróżnić następujące funkcje województwa podkarpackiego w krajowej i międzynarodowej gospodarce: 
·produkcyjna – oparta o historycznie ukształtowany przemysł lotniczy, wykorzystujący najnowsze technologie, przede wszystkim w ramach utworzonego Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, a także przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, elektromaszynowy i chemiczny. Rozwijanie funkcji produkcyjnej regionu dokonuje się także poprzez wytwarzanie ekologicznej, zdrowej żywności na rynek krajowy i zagraniczny.
·turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa - dzięki licznym walorom: bogactwu flory i fauny, pięknym krajobrazom i architekturze oraz oryginalnej kuchni regionalnej, województwo podkarpackie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów Polski. Teren ten przez wieki był obszarem styku narodów, kultur i religii, które zostawiły tutaj wspaniałe dziedzictwo, niezwykłą różnorodność architektoniczną, ślady różnych wyznań i obyczajów. Ta różnorodność nadaje regionowi niespotykaną gdzie indziej atmosferę wielokulturowości.
·rolnicza – Rolnictwo podkarpackie dysponuje powierzchnią nieco ponad 800 tys. ha użytków rolnych, co stanowi 45,2% ogólnej powierzchni województwa,
·Komunikacyjna – związana z paneuropejskim korytarzem transportowym Nr 3 (autostrada A4, magistrala kolejowa nr 30, międzynarodowe lotnisko w Jasionce);
 
 
Podstawowe dane statystyczne: 
 
Powierzchnia – 1 784 573 ha 
Liczba mieszkańców – 2 129 294   osób (GUS 2013) 
Liczba podmiotów gospodarczych 159,6 tys.(GUS 2013) 
PKB – 3,8 proc. udziału w tworzeniu PKB kraju

 

 
Źródłem wsparcia przedsiębiorczości na terenie województwa podkarpackiego jest między innymi Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego wdrażaniem zajmuje się Urząd Marszałkowski. Celem głównym RPO WP 2014-2020 jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych 
i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa.
W ramach programu wyznaczono 10 osi priorytetowych. Przedsiębiorcy mogą korzystać przede wszystkim z osi 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Instytucją współpracującą z Urzędem Marszałkowskim w ramach wspierania przedsiębiorczości na Podkarpaciu jest również Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Celem RARR jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych.  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  pełni również funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej w ramach  ogólnopolskich Programów Operacyjnych. 
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szopena 51 
35-959 Rzeszów 
tel. (17) 85-20-600 
 
Informacje nt. pomocy dla rolnictwa, produkcji rolno-spożywczej, rybołówstwa oraz przetwórstwa ryb: 
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Podkarpacki Oddział Regionalny 
ul. Rejtana 
35-310 Rzeszów 
tel.: 17  875 60 01,  875 60 30 
 
 
Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. to miejsce pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w województwie podkarpackim. Centrum jest oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
  
To tu inwestorzy mogą liczyć na otrzymanie szczegółowych informacji o dostępnych terenach pod inwestycje. COI dostarcza inwestorom aktualnych danych o gospodarce województwa i pomaga odnaleźć się zagranicznym przedsiębiorcom w polskich realiach poprzez porady potrzebne na etapie wyboru lokalizacji.
 
   
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 
Podstawowym zadaniem sieci jest udzielanie kompleksowej informacji, na temat możliwości uzyskania dofinansowania projektów z Funduszy Europejskich. W punktach można uzyskać informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ogólnopolskich Programów Operacyjnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Pytania można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie. 
Punkty Informacyjne oferują: 
·diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu  i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji, a jedynie możliwość ubiegania się do dofinansowanie w ramach danego priorytetu lub działania) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi  z aktualnie trwających programów,
·informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
·dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowuje szczegółowe wytyczne, rozpatruje wnioski o dofinansowanie, udziela dofinansowania),
·pomoc przy rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Usługa obejmuje m.in. informację o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach i terminach związanych z rozliczaniem projektów. 
 
 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Al. Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów 
tel.: 17 747 64 15 
 
Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu
ul. Kościuszki 7, 
39-300 Mielec
tel. 798 771 414
 
Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie 
ul. Staszyca 20
38-400 Krosno 
tel.: 798 771 192
 
Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu 
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl 
tel.: 16 678 56 32 
 
Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu 
ul. Dąbrowskiej 15 
39-400 Tarnobrzeg 
tel.: 15 823 61 46 
 
Lokalny Punkt Informacyjny 
w Sanoku 
Rynek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215

 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-21 00:26:16.0

Opublikowany przez: Andrzej Szwoch

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną