Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Adrianna Beredzińska
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Opolszczyzna należy do grupy małych regionów europejskich, z populacją oscylującą wokół 1 mln mieszkańców. Niewielki wymiar przestrzenny (powierzchnia ok. 9, 4 tys. km kw.) i relatywnie mała liczba mieszkańców stanowią o potencjale rozwojowym regionu, a także wyznaczają zakres możliwości przyciągania czynników wzrostu. Gęstość zaludnienia (ok. 110 osób na km2), chociaż niższa od średniej krajowej, zbliżona jest do średniej Unii Europejskiej. Poziom rozwoju gospodarczego województwa mierzony wartością PKB na 1 mieszkańca wynosi- 84,8.

W gospodarce województwa opolskiego istotną rolę odgrywa przemysł (stanowi 30, 7% wartości dodanej brutto przy przeciętnej dla Polski 24,3%). Zróżnicowana struktura przemysłu i długoletnia tradycja produkcji przemysłowej są atutem rozwojowym regionu. W ww. sektorze funkcjonują m.in.: zakłady przemysłu spożywczego, chemicznego, koksowniczego, cementowo-wapienniczego, metalowego oraz zakłady meblarskie i drzewne, bazujące na długoletniej tradycji.

Województwo opolskie zalicza się do regionów o dużym potencjale eksportowym, opierającym się w zdecydowanej mierze na przemyśle chemicznym, oraz o dużym potencjale turystycznym- region  posiada atrakcyjne i zróżnicowane lokalnie zasoby przyrodnicze i krajobrazowe, korzystne dla rozwoju aktywności gospodarczej w zakresie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa.

W województwie istnieje ponad 95 tys. przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wskaźnik przedsiębiorczości, obrazujący liczbę podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, w 2009 r. kształtował się na poziomie zbliżonym do wartości wskaźnika dla województwa śląskiego (92,6).

Porozumienie ramowe z PARP:
W dniu 02.02.2009 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zawarto Porozumienie Ramowe o współpracy w zakresie budowania wspólnego systemu informacyjno-konsultacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Celem ww. Porozumienia jest określenie zasad i kierunków współdziałania Województwa Opolskiego oraz PARP na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa opolskiego poprzez zapewnienia przedsiębiorcom i osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą spójnej informacji w zakresie:

  • programów wsparcia wdrażanych na szczeblu krajowym i na szczeblu województwa,
  • podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
  • możliwości skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania oraz z pomocy o charakterze doradczym, szkoleniowym i finansowym,
  • a także podejmowanie innych działań na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności.
Zadania związane z bieżącą realizacją założeń Porozumienia wdraża Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. 


 
 


Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
, będące samorządową jednostką organizacyjną, realizuje zadania związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, pobudzanie aktywności gospodarczej podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.

W ramach Centrum funkcjonuje Dział Przedsiębiorczości, który realizuje szereg zadań w zakresie wspierania przedsiębiorczości, w tym w szczególności:
  • działania służące promocji i wzmocnieniu potencjału gospodarczego województwa opolskiego, w tym przede wszystkim inwestycyjnego i eksportowego np. poprzez Zawiązanie tzw. „Regionalnego Paktu na rzecz Przedsiębiorczości”, w ramach, którego realizuje się we współpracy z partnerami z regionu szereg działań prorozwojowych takich jak: wspólne targi i wystawy, giełdy kooperacyjne, misje handlowe, spotkania informacyjne nt. nowych rynków zbytu i zasad współpracy międzynarodowej, tworzenie regionalnych i ponadregionalnych sieci współpracy:
  • klastry, doradztwo gospodarcze, realizacja wspólnych projektów,
  • kreowanie postaw przedsiębiorczych,
  • świadczenie usług informacyjnych i konsultacyjnych na rzecz przedsiębiorczości (warsztaty dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, nowopowstałych przedsiębiorstw, „firm rodzinnych”, bieżący kontakt z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu - badanie potrzeb, spotkania, korespondencja, dystrybucja ofert kooperacyjnych z kraju i zagranicy),
  • współorganizacja z opolskimi instytucjami konkursów promujących regionalną przedsiębiorczość- Przedsiębiorca Roku, Opolska Nagroda Jakości. Obok wyżej ww. konkursów na uwagę zasługuje również konkurs „Opolska Marka”- realizowany przez UMWO, mający na celu wyłonienie najlepszych produktów, usług, najprężniej działających podmiotów gospodarczych, eksporterów województwa opolskiego oraz wyróżnienie ich prestiżowym symbolem promocyjnym „Opolskiej Marki".
  • współrealizacja projektów służących promocji postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i samozatrudnienia, np. projekt „St@rt up – wypróbuj swój pomysł na biznes”, działania podejmowane w ramach Punktu Europe Direct, w tym m.in.: wsparcie Studenckiego Forum BCC w realizacji konkursu: "Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości", organizacja konkursu pn. „Syriusz zakłada firmę” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizacja Europejskiej Akademii Biznesu.

biuro@ocrg.opolskie.pl
http://ocrg.opolskie.pl/
http://opolskie.pl/
http://www.europe-direct.ocrg.opolskie.pl/
 
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera:

Opolskie Centrum Obsługi Inwestora jest oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Jest to miejsce pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w regionie. COIE posiada największą na Opolszczyźnie bazę informacyjną o terenach inwestycyjnych oraz bogatą ofertę nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Zajmuje się również wsparciem eksportu.
 
Do zadań COIE w zakresie wsparcia inwestycji należy w szczególności:

•    promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatów województwa opolskiego
•    udzielanie informacji o warunkach inwestowania, obowiązujących przepisach
i procedurach związanych z inwestowaniem i działalnością gospodarczą
•    udzielanie informacji statystycznych i ekonomiczno-prawnych
•    organizowanie wizyt z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami dla inwestorów zagranicznych
•    pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami biznesowymi
•    organizowanie i przyjmowanie, we współpracy z instytucjami samorządowymi
i okołobiznesowymi misji gospodarczych.            
•    organizowanie szkoleń poprawiających, jakość obsługi inwestorów oraz przedsiębiorców
•    „opieka proinwestycyjna”

Do zadań COIE w zakresie wsparcia eksportu należy w szczególności:

•    bezpłatne dostarczanie przedsiębiorcy informacji służących wykorzystaniu instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: finansowym, usługowym, instytucjonalnym,
•    bezpłatne dostarczenie zainteresowanym podmiotom informacji na temat rynków zagranicznych,
•    udzielenie informacji o warunkach inwestowania, obowiązujących przepisach i procedurach związanych z inwestowaniem i działalnością gospodarczą,
• udrażnianie przepływów informacji międy przedsiębiorcami, samorządem województwa, a Ministerstwem Gospodarki, w tym Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsultantów RP.

Eksport:    

Kaludia Bąk
      Tel.+48 77 40 33 616
      e-mail: k.bak@ocrg.opolskie.pl lub eksport@ocrg.opolskie.pl

Inwestycje:

    * Ewa Dudik
      Tel: +48 77 40 33 646
      Tel.kom: +48 517 183 097
      e-mail: e.dudik@ocrg.opolskie.pl

    * Adam Olbert
      Tel/fax: +48 77 40 33 646
      Tel.kom: +48 517 183 098
      e-mail: a.olbert@ocrg.opolskie.pl

    * Piotr Regeńczuk
      Tel +48 77 40 33 648
      Tel.kom: +48 515 214 655
      e-mail: p.regenczuk@ocrg.opolskie.pl

    * Magdalena Możdżeń
      Tel/fax: +48 77 40 33 647
      Tel.kom: +48 515 214 654
      e-mail: m.mozdzen@ocrg.opolskie.pl


www.investinopolskie.pl


Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich zajmują się w szczególności udzielaniem informacji w zakresie możliwości pozyskania środków na projekty inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorców w ramach regionalnych i krajowych Programów Operacyjnych oraz zasad poprawnego rozliczania.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie opolskim: 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

tel.: 77/44 04 720,721,722 fax: 77/44 04 721

e-mail: info@opolskie.pl

godziny otwarcia: pon. 08:00-18:00, wt. – pt. 08:00 - 16:00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu

ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

tel./fax: 77/444 17 78, 77/444 12 02

e-mail: lpi.brzeg@opolskie.pl

godziny otwarcia: pon. 08:00-18:00,
 wt. – pt. 08:00 - 16:00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Kędzierzynie-Koźlu

Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel.: 77/472 50 39
tel./fax: 77/403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

godziny otwarcia: pon. 10:00-18:00,
 wt. - pt. 08:00 - 16:00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

tel.: 77 /418 52 18 w.180/183, fax: 77/418 65 20

e-mail: lpi.kluczbork@opolskie.pl

godziny otwarcia: pon. 08:00-18:00,
 wt. – pt. 08:00 - 16:00

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa

tel.: 77/448 25 86, 77/448 99 63, fax: 77/448 25 86
e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl

godziny otwarcia: pon. 08:00-18:00,
 wt. – pt. 08:00 - 16:00

 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-14 10:26:16.0

Opublikowany przez: Adrianna Beredzińska

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną