Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Rafał Pardecki
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo Mazowieckie jest największym regionem w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 35 558 km², co stanowi ok. 13,4% powierzchni kraju. Województwo zamieszkuje ponad 5 milionów ludzi, a jego głównymi ośrodkami miejskimi są: Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów i Ostrołęka.

Województwo Mazowieckie charakteryzuje najwyższy w Polsce potencjał gospodarczy mierzony wartością produktu krajowego brutto. Poziom PKB na 1 mieszkańca w Województwie Mazowieckim wynosił 12 350 EUR, co stanowi około 160% przeciętnej krajowej. Na Mazowszu zarejestrowanych jest 649 354 firm, w tym z udziałem kapitału zagranicznego jest 23 502 (dane z 2008r.).

Województwo Mazowieckie to największy rynek pracy – ponad 2 mln zatrudnionych. Bezrobocie w styczniu 2010 r. wyniosło 9,6%, natomiast przeciętne wynagrodzenie miesięczne około 1000 EUR brutto. Głównymi atrybutami województwa są: wysoki potencjał badawczy, największa liczba zagranicznych inwestycji, lokalizacja siedzib głównych instytucji finansowych, wykwalifikowana kadra oraz mieszkańcy posiadający najwyższe przychody w Polsce.
Mazowsze jest to jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mazowsze jest niezwykle atrakcyjnym obszarem pod kątem inwestycji zarówno pod względem położenia geograficznego, jak również poprzez kluczową rolę, jaką odgrywa w krajowej gospodarce. Mazowsze łącząc potencjał przemysłowy, doskonale rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną, potencjał rolniczy i najbardziej produktywne zasoby ludzkie w kraju tworzy nieograniczoną perspektywę szybkiego zwrotu zainwestowanych środków. Tutaj znajdują się główne instytucje rządowe oraz siedziby największych firm w Polsce. Mazowsze jest liderem polskiej transformacji i najszybciej rozwijającym się regionem w kraju.

W regionie Mazowsza ulokowane są praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. Do głównych sektorów zaliczają się handel, telekomunikacja, usługi finansowe, ubezpieczenia, technologie informatyczne, motoryzacja oraz petrochemia. Poza Warszawą duże znaczenie dla gospodarki ma rolnictwo. Regionalne rolnictwo jest doskonałym zapleczem dla przemysłu przetwórczego. Województwo Mazowieckie posiada ogromny potencjał pod względem rozwoju nowoczesnej uprawy rolnej, a także związanego z nią przemysłu spożywczego i rolno-spożywczego.
 
 


W styczniu 2010 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął realizację projektu, którego celem jest stworzenie MSODI Mazowieckiej Sieci Innowacji. Przy jej pomocy władze regionu będą promować postawy proinnowacyjne i przedsiębiorcze w województwie oraz wspierać przedsiębiorstwa w zakresie innowacji i transferu technologii.
Jednym z przykładów aktywności polityki rozwoju innowacyjności władz Mazowsza jest strona internetowa nowego przedsięwzięcia pn. MSODI Mazowiecka Sieć Innowacji www.msodi.mazovia.pl  Ma ona stać się regionalną „e-przestrzenią” wymiany poglądów, źródłem ciekawych i przydatnych informacji w obszarze innowacyjności, przedsiębiorczości, nauki i techniki, głównie dla Mazowieckiego sektora biznesu, ale również dla wszystkich Mazowszan, ceniących  profesjonalizm i rzetelną wiedzę.
Misją Mazowieckiej Sieci Innowacji jest inicjowanie oraz prowadzenie wszelkich możliwych aktywności oraz działań ukierunkowanych na wzrost zainteresowania gospodarką innowacyjną, stymulowania wzrostu popytu na innowacje we wszystkich sferach życia społeczno - gospodarczego.
Istotną cechą tworzonej sieci jest jej komplementarny charakter do działań realizowanych na poziomie krajowym czy regionalnym. Jednym z ważniejszych zadań MSODI będzie budowanie regionalnego partnerstwa wokół innowacji, w tym nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi, firmami, izbami handlowymi i gospodarczymi, zrzeszeniami przedsiębiorstw oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
Celem nadrzędnym idei MSODI jest budowanie potencjału i partnerstwa na poziomie regionu i podregionów, a więc tworzenia konsensusu wokół regionalnego systemu innowacji. Inicjatywa ta będzie też realizować własne aktywności w zakresie świadczenia usług informacyjnych czy doradczych w trudnej problematyce wdrażania innowacji przez sektor biznesu (obejmującej m.in.: tworzenie i zarządzanie innowacjami, wsparcie działalności innowacyjnej od pomysłu do wdrożenia, czy finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (+22) 5979-100
fax (+22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa
(+22) 5979 751, (+22) 5979 755
(+22) 5979 752
e-mail: dsrr@mazovia.pl
 W ścisłej współpracy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ S.A.) z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa powstała ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora. W województwie mazowieckim Centrum Obsługi Inwestora funkcjonowało w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Natomiast od 22 czerwca 2010 r. COI rozszerzone zostało o dział eksportowy. Obecnie nosi nazwę Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) w Warszawie.

Głównym celem działania COIE jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z PAIiIZ przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów, którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Zespół COIE do spraw:

•    Obsługi inwestora
•    Obsługi eksportera
•    Promocji gospodarczej

Działa według standardów określonych przez PAIiIZ, został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczną jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem swojego działania teren województwa, w którym ma siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera powstało nie tylko z myślą o obsłudze inwestorów, ale także o mazowieckich przedsiębiorcach z sektora MŚP, pragnących rozwijać swoją działalność eksportową. Ponadto, realizowany przez ARMSA projekt unijny 6.2.1 pozwala kompleksowo obsługiwać, zarówno inwestorów zagranicznych, jak też eksporterów.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Marianna Myron
Kierownik
Tel. 0048 22 566 47 89
Kom. 0048 607 407 430
e-mail: m.myron@armsa.pl
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie
jest samorządową jednostką organizacyjną, pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej (Pośredniczącej II stopnia), która realizuje zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Od 1 października 2010r. realizuje cele Porozumienia z dnia 6 września 2010r. w/s funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (Główny Punkt Informacyjny i Lokalne Punkty Informacyjne w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU) utworzone na mocy Porozumienia z dnia 6 września 2010r. w/s funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich diagnozują potrzeby odbiorcy usługi oraz udzielają profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich 2007-2013, kierują odbiorców usługi (beneficjentów i potencjalnych beneficjentów) do instytucji udzielających specjalistycznej informacji o Programach służących wdrażaniu Narodowej Strategii Spójności, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz udzielają wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.


Konsultanci udzielają kompleksowych odpowiedzi na pytania za pośrednictwem: infolinii 0 801-101-101, drogą elektroniczną (punkt_kontaktowy@mazowia.eu oraz Formularza kontaktowego Głównego Punktu Informacyjnego zamieszczonego na www.mazowia.eu) jak również osobiście w siedzibie MJWPU. Jednocześnie Główny Punkt Informacyjny zajmuje się dystrybucją materiałów promocyjnych nt. wdrażanych Programów Operacyjnych.

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-09 18:26:16.0

Opublikowany przez: Rafał Pardecki

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną