Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Andrzej Szwoch
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo Małopolskie zajmuje powierzchnię 15 183 km2, co stanowi 4,9% powierzchni kraju. Małopolska zalicza się do województw o najniższej stopie bezrobocia - 11% (dane GUS, stan na koniec stycznia 2011r.). Nasz region dysponuje dużym potencjałem w zakresie wsparcia innowacji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Małopolska jest drugim województwem (po mazowieckim) pod względem działalności ośrodków w sferze badawczo-rozwojowej. Sprawia to, iż powstają nowe technologie, które zyskują uznanie w skali Europy i świata. Województwo Małopolskie jest  atrakcyjnym obszarem dla inwestorów zagranicznych, o czym świadczy 3,4 tys. spółek z kapitałem zagranicznych i kwota 12 mld USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Małopolsce (dane GUS, 2008r.).

W Małopolsce istnieje ponad 314 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z czego 97,5% stanowi sektor prywatny (dane GUS, 2009r.). Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w sekcji handlu i naprawy (28,3%), obsługi nieruchomości (15,45%), budownictwa (12,7%) oraz przetwórstwa przemysłowego (10.6%). Małopolska jest także regionem o wysokim potencjalne turystycznym ze względu na wiele miejsc znanych z walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych oraz rekreacyjnych.

Podstawowe dane statystyczne:

Ilość mieszkańców – 3 298 270 mieszkańców (dane GUS, 2009 r.).
Ilość przedsiębiorstw (podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON) – ponad 314 tys. (dane GUS, 2009 r.).
Wysokość PKB – 7,4%  krajowego PKB (dane GUS, 2008 rok), PKG w województwie 94 790 mln zł (GUS, 2008), PKB na jednego mieszkańca w województwie 28 878 zł (GUS, 2008).Władze Województwa Małopolskiego określają wsparcie przedsiębiorczość w regionie jako jeden z głównych celów rozwoju województwa. Zadania związane z rozwojem małopolskich przedsiębiorstw realizowane są przy pomocy finansowania z budżetu województwa oraz Funduszy Europejskich. Jednostkami organizacyjnym Województwa Małopolskiego odpowiedzialnym za działania wspierające przedsiębiorczość są Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Obie instytucje są odpowiedzialne za wdrożenie na terenie województwa Programów w ramach Funduszy Europejskich. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczość wdraża II Oś Priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Wojewódzki Urząd Pracy odpowiada za wdrożenie komponentu regionalnego, czyli Osi Priorytetowej VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powstałą w 2007 roku. MCP realizuje powierzone przez Sejmik oraz Zarząd Województwa Małopolskiego zadania dotyczące m.in. wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013 w zakresie II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy”, której celem jest wzrost konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolska (RPO WM) na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji.  MCP, w ramach swojej działalności, realizowało w latach 2008-2015 również dwa projekty systemowe „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” – projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W latach 2015-2020 MCP będzie skoncentrowane na realizacji nowych zadań dotyczących wdrażania funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie innowacji, przedsiębiorczości, odnawialnych źródeł energii, polityki społecznej i edukacji.
 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Jasnogórska 11 
31-358 Kraków 
tel. 12 376 91 00 
fax. 12 376 91 20 
 
Punkt Konsultacyjny MCP - parter
Infolinia: 12 376 91 91

Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego. Pełni na terenie województwa małopolskiego funkcję Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013. WUP odpowiada za pełną realizację na terenie Małopolski Działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowych VI, VII, VIII i IX PO KL. W ramach Osi Priorytetowych PO KL realizowanych w Małopolsce istnieje możliwość uzyskania wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej (Działania 6.1.1. i 6.2.) oraz rozwój pracowników i przedsiębiorstw transfery wiedzy (Oś Priorytetowa VIII). W ramach WUP funkcjonuje też Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym beneficjent lub potencjalny beneficjent może uzyskać informacje o możliwościach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego a także otrzymać dokumentacje aplikacyjną do danego naboru w ramach PO KL.

Wojewódzki Urząd Pracy
pl.  Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. 12 428 78 70
fax. 12 422 97 85
e-mail: kancelaria@wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl


Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego:

Wojewódzki Urząd Pracy
pl.  Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. 12 424 07 37, 12 424 07 02
fax. 12 619 84 32
e-mail: efs@wup-krakow.pl
www.pokl.wup-krakow.pl

Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel./fax. 14 626 95 43
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl
www.pokl.wup-krakow.pl

Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 94 90
fax. 18 442 94 98
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl
www.pokl.wup-krakow.pl
 
Centrum Business In Malopolska (CeBiM) jest inicjatywą mającą na celu usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocję gospodarczą województwa małopolskiego. CeBiM został utworzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Krakowski park Technologiczny Sp. z o.o..W ramach projektu CeBiM funkcjonuje Regionalne Centrum Obsługi Inwestora, które należy do ogólnopolskiej sieci partnerów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.. Centrum Obsługi Inwestora – CeBiM zapewnia kompleksową obsługę inwestora zainteresowanego działalnością na terenie województwa małopolskiego. Inwestor uzyskuje w Centrum informacje na temat: ofert nieruchomości inwestycyjnych na terenie Małopolski; pomoc w kontaktach z lokalną administracją; informacje o ofercie inwestycyjnej województwa; informacje o pomocy publicznej dla inwestorów, strefach inwestycyjnych, dostępnych funduszach unijnych i grantach; doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników, kontaktu z uczelniami wyższymi; doradztwo w zakresie procedur prawnych i administracyjnych; promocji przedsięwzięć inwestycyjnych.  Centrum Obsługi Inwestora przygotowuje także specjalistyczne opracowania dotyczące gospodarki regionalnej w Małopolsce.


Centrum Obsługi Inwestora - Centrum Business in Małopolska
al. Jana  Pawła II 41 L, 31-864 Kraków
tel. 12 620 91 40
fax. 12 62091 66
email: contact@businessinmolopolska.com
www.businessinmalopolska.com
 
Punkty Informacyjne Fundusze Europejskie (PIFE) to miejsca, w których można otrzymać rzetelne, kompleksowe informacje na temat dostępnych w Małopolsce Funduszy Europejskich. Na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje pięć Punktów Informacyjnych, które zlokalizowane są w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci programów unijnych mogą liczyć na indywidualne konsultacje na temat dotacji z Unii Europejskiej, zdobędą też informacje o ogłaszanych naborach, warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektów.  Beneficjenci Funduszy Europejskich otrzymają także informacje związane z procesem realizacji i rozliczania projektów, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wszyscy zainteresowani dotacjami unijnymi mogą korzystać z organizowanych w Punktach Informacyjnych spotkaniach informacyjnych i szkoleniach.

Sieć Punktów Informacyjnych Fundusze Europejskie w Małopolsce powstała w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

www.fundusze.malopolska.plPunkt Informacyjny Fundusze Europejskie Kraków
Ul. Wielicka 72b, 30-552 Kraków
tel. 12 29 90 740
fax. 12 29 90 741
e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie Chrzanów
Rynek 4, 32-500 Chrzanów
tel. 32 627 23 10,  32 627 23 11
Fax. 32 627 23 12
e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie Nowy Sącz
Ul. Zygmuntowska 15 - 17
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79
fax. 18 442 25 11
e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie Nowy Targ
Al. 1000-lecia 35,
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 13 71
tel./fax.: 18 266 13 72
e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie Tarnów
Ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13
fax. 14 628 88 11
e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-15 01:26:16.0

Opublikowany przez: Andrzej Szwoch

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną