Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Andrzej Szwoch
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo Lubuskie położone jest w sercu Europy, wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, w odległości około 100 km od Berlina. W dwóch największych miastach, stolicach regionu, swoje siedziby mają: Marszałek Województwa w Zielonej Górze i Wojewoda Lubuski w Gorzowie Wielkopolskim. Region podzielony jest na 82 gminy,14 powiatów – w tym 2 grodzkie (Gorzów Wlkp. i Zielona Góra). Na obszarze prawie 14,0 tys. km 2 zamieszkuje ponad 1.0 mln mieszkańców, co sprawia, że gęstość zaludnienia w województwie lubuskim jest jedną z niższych w kraju i wynosi 72 osoby na 1 km2. Produkt Krajowy Brutto (PKB) szacowany jest na ca 43% przeciętnego wskaźnika dla mieszkańców Unii Europejskiej. 35% lubuskiego PKB wytwarzane jest przez przemysł i budownictwo. 
Wiodącą branżą przemysłu województwa lubuskiego jest produkcja części i akcesoriów motoryzacyjnych. Kolejne branże to: przetwórstwo drewna, produkcja mebli i papieru oraz produkcja artykułów spożywczych i wyrobów z metali, a ponadto sektory: maszynowy  i elektroniczny. Ze względu na udział w produkcji krajowej region jest potentatem w zakresie: produkcji mięsa indyczego (22,7 %), wyrobów z tworzyw sztucznych (16,7 %) oraz mebli (10,7%). 
W województwie lubuskim zarejestrowanych jest ponad 115 tys. podmiotów gospodarczych, z czego około 90,0 % to sektor MŚP – firmy zatrudniające do 250 pracowników. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób stanowią ponad 95 % firm z sektora MŚP. 
Przez region przebiegają szlaki tranzytowe wschód-zachód (Berlin-Moskwa) oraz północ-południe ze Skandynawii na Bałkany. Ponadto w regionie działa port lotniczy Zielona Góra-Babimost w sąsiedztwie węzła komunikacji lotniczej w Berlinie, zapewniający usługi pasażerskie oraz cargo. 
Dużą zachętą inwestycyjną jest działalność specjalnych stref ekonomicznych na terenie województwa. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  - Invest Park oferuje preferencyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych w województwie lubuskim mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35-55 % wielkości poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy zatrudnionych pracowników. Inwestorzy mogą również skorzystać z zachęt inwestycyjnych oferowanych przez gminy. Preferencje dotyczą przede wszystkim zwolnień od podatku od nieruchomości oraz pomocy de minimis.  
Szkoły wyższe w regionie prowadzą zaawansowane badania laboratoryjne dla przemysłu. Przy wsparciu władz regionalnych powstały 3 parki naukowe, przemysłowe i technologiczne oraz 2 centra badawcze, które sa miejscem spotkania sfery nauki ze sferą przedsiębiorców i przemysłu. Parki powstały w Zielonej Górze, Nowej Soli oraz Gorzowie Wielkopolskim, a centra badawcze w gminie Sulechów. 
Lubuskie Trójmiasto to współpraca miast: Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów w zakresie wspólnej działalności gospodarczej, inwestycji komunikacyjnych i infrastrukturalnych oraz regionalnego produktu turystycznego. Lubuski Park Naukowo Technologiczny w Zielonej Górze, w centrum Lubuskiego Trójmiasta, to miejsce spotkania nauki, nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Misją parku jest tworzenie dobrych warunków do przyciągania i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw technologicznych, oraz współpracy pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w realizacji wspólnych projektów z przedsiębiorcami. 
Park Technologiczny Interior w Nowej Soli powstał z myślą o rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę platformy współpracy przemysłu z nauką i otoczeniem biznesu oraz w celu stworzenia sprzyjających warunków do powstawania nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw.
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo – Przemysłowy (GOT PNP) to dwa powiązane ze sobą, ale autonomiczne podmioty: komercyjna spółka o charakterze badawczym, rozwojowym i wdrożeniowym oraz Centrum Edukacji Zawodowej, działające we ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, jednostkami badawczymi, uczelniami technicznymi oraz instytucjami obsługi biznesu i przedsiębiorczości. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oferuje badania prowadzone w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku oraz w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. Ośrodek zlokalizowany w Kalsku prowadzi badania analityczne i technologiczne wdrożeniowe w zakresie: kultury winnej latorośli, serowarstwa, browarnictwa, przetwórstwa mięsnego, owoców i warzyw. Drugie laboratorium Centrum Energetyki Odnawialnej  z siedzibą w Sulechowie koncentruje się na badaniach w zakresie odnawialnych źródeł energii. 
Województwo Lubuskie w roku 2009 podpisało z  PARP  Porozumienie w  którym  zobowiązało  się do zapewnienia dostępu dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą do informacji na temat regionalnego programu operacyjnego oraz zasad i warunków ubiegania się o tę pomoc oraz uwarunkowań regionalnych dotyczących aspektów prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem istniejących Punktów Informacyjnych RPO i PK. Aktualna lista Punktów Informacyjnych RPO jest dostępna pod adresem:  www.lubuskie.pl

  
 
   
Instytucje otoczenia biznesu lubuskiego:
 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze inspiruje, wspomaga oraz promuje rozwój społeczno-gospodarczy regionu lubuskiego z uwzględnieniem standardów europejskich, a w szczególności aktywizuje i wspiera przedsiębiorczość.  www.region.zgora.pl
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wklp. wspiera rozwój gospodarki rynkowej oraz przedsiębiorczości poprzez propagowanie idei wolności gospodarczej, konkurencji, prywatyzacji oraz swobody zrzeszania się firm i przedsiębiorców. www.ziph.pl
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze reprezentuje interesy zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, a także samorządu terytorialnego. Świadczy wysokiej  jakości usługi doradcze dla przedsiębiorstw w ramach sieci KSU www.opzl.pl
 • Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. jako instytucja szkoleniowa w 10 ośrodkach szkolenia zawodowego kształci młodzież na poziomie zasadniczych szkół zawodowych, techników i policealnych studiów zawodowych. Świadczy wysokiej jakości usługi doradcze dla przedsiębiorstw w ramach sieci KSU. www.wzdz.pl
 • Inkubator w Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Inkubator działa w Centrum Informacji Gospodarczej w Żaganiu. Misja działania Centrum topomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzenie bazy na potrzeby jej prowadzenia,promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Miasta Żagań,. rozwój przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie zewnętrznych źródeł jej finansowania. www.arl-zagan.pl
 • Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - celem tej organizacji jest ożywienie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie Województwa Lubuskiego poprzez udzielanie poręczeń zabezpieczających zwrot produktów finansowych (kredytów, pożyczek, leasingów, wadiów) oferowanych przez Instytucje Finansowe Współpracujące z LFPK dla przedsiębiorców. http://lfpk.pl/
 • Lubuska Izba Budownictwa – nadrzędnym celem tej organizacji samorządu gospodarczego zrzeszającej lokalne podmioty sfery budownictwa jest stymulowanie rozwoju budownictwa lubuskiego poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług. Izba zrzesza aktualnie 53 firmy z terenu województwa lubuskiego, które wspiera organizacyjnie i prawnie w zakresie budownictwa i usług  technicznych, rozwoju kształcenia zawodowego, podnoszenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. www.budownictwo-lubuskie.eu
 • Lubuska Izba Rolnicza – to samorząd zawodowy rolników, działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa z terenu województwa lubuskiego. LIR aktywnie współpracuje z administracją rządową i samorządową, z agencjami rolniczymi, reprezentuje rolników i obszary wiejskie. Przy LIR działa Lubuskie Forum Rolnicze, które opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń. www.lir.agro.pl 
 • Lubuscy Pracodawcy –Jest to organizacja niezależna, apolityczna, której celami są: obrona interesów pracodawców oraz długofalowy, zrównoważony i bezkonfliktowy rozwój gospodarczy, kształtowanie warunków dla współdziałania z organizacjami z otoczenia gospodarczego, a także inicjowanie rozwiązań prawnych i unifikacja działań pracodawców Aktualnie LOP liczy 150 członków. www.lp.wsb.gorzow.pl
 • Łużycka Izba Gospodarcza – jest samodzielną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych. Łużycka Izba Gospodarcza powstała w 2000 roku, aktualnie zrzesza 50 przedsiębiorstw z południa województwa lubuskiego. W swoich działaniach wspiera małe i średnie firmy, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa. Jest ich reprezentantem wobec władz lokalnych i regionalnych http://www.lig-zary.pl
 • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla wszelkich podmiotów zewnętrznych, tj. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek użyteczności publicznej itp. Celem CPTT UZ jest stymulowanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, działanie na rzecz transferu nowoczesnych technologii oraz koordynacja wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a przemysłem, jednostkami samorządowymi i organizacjami około biznesowymi. www.cptt.uz.zgora.pl
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Głównym celem działalności Inkubatora jest aktywna walka z bezrobociem poprzez pomaganie studentom i absolwentom uczelni wyższych mającym pomysł na własny biznes, w założeniu i prowadzeniu firmy. http://www.aip.uz.zgora.pl
 • Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy (GOT PNP) – to dwa powiązane  ze sobą, ale autonomiczne podmioty: komercyjna spółka o charakterze badawczym, rozwojowym i wdrożeniowym oraz Centrum Edukacji Zawodowej, działające w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, jednostkami badawczymi, uczelniami technicznymi oraz instytucjami obsługi biznesu i przedsiiębiorczości. Jako jedyny Park w regionie promuje nauki przyrodnicze i techniczne poprzez organizowanie praktycznych zajęć laboratoryjnych dla dzieci i młodzieży w Klubie Młodego Wynalazcy. www.gotechnology.pl
 • INTERIOR Park Technologii i Logistyki Przemysłu w Nowej Soli – oferuje usługidla przemysłu w ramach Laboratorium Metrologicznego (pomiary elementów o dowolnym kształcie i strukturze), Laboratorium Komory Solnej (badania odpowrności korozyjnej pokryć ochronnych), Data Centre – bezpieczna i profesjonalna archiwizacja danych oraz prowadzenie badań i obliczeń w tzw. chmurze obliczeniowej. www.parkinterior.pl
 • Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny w Zielonej Górze. Istnieje od 2010 roku; udziałowcami są: Miasto Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski i Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Głównym założeniem spółki jest wspieranie innowacyjności regionu i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy oraz powiązanie gospodarki z edukacją.    www.lppt.pl

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 15/1  68-100 Żagań 

tel./fax 068 477 10 83 

http://www.arl-zagan.pl

W obszarze finansowego wsparcia MSP działają: Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych, Lubuski Fundusz Pożyczkowy przy ARR  w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie, Fundacja „Przedsiębiorczość” w Żarach. 

   
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora to certyfikowany partner Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Oferuje bogatą paletę regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield; 
·opracowuje projekty inwestorów zagranicznych,  wyszukuje tereny inwestycyjne zgodnie potrzebami projektu inwestycyjnego,
·jest pomocne na każdym etapie procesu inwestycyjnego, 
·udziela informacji w zakresie uwarunkowań prawnych i gospodarczych,
·aktualizuje regionalne listy poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorców 
·współpracuje z Kostrzyńsko-Słubicką oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną
 
 
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW
 
Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym Ministra Gospodarki.
 
Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. 
Eksperci COIE świadczą usługi o charakterze informacyjnym w zakresie pro-biz, skierowane do inwestorów zagranicznych oraz w zakresie pro-eksport, skierowane do przedsiębiorstw polskich, organizacji zrzeszających przedsiębiorców i osób fizycznych chcących rozpocząć działalność eksportową.
Grupę docelową stanowią:
w obszarze usługi pro-eksport (obejmującej bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicę kraju) wszyscy przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże, mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych, posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP,
w obszarze usługi pro-biz (obejmującej bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych) wszyscy inwestorzy zagraniczni, zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. 
Celem działalności COIE jest tworzenie warunków dla podejmowania bądź wzrostu aktywności małych (i mikro) przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz dalszy rozwój eksportu przez przedsiębiorstwa średniej wielkości. Duże przedsiębiorstwa także mają możliwość skorzystania z usługi COIE.
 
Informacja o Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wydział Informacji i Promocji
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra
Telefony: 68 4565-110, 68 4565-521
 
 
 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 0.3),

65-043 Zielona Góra

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Władysława Łokietka 22 (pokój nr 6 i 7),

66-400 Gorzów Wielkopolski

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-15 17:56:16.0

Opublikowany przez: Andrzej Szwoch

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną