Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Andrzej Szwoch
Data: 2013-11-30 00:00:00.0


Położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią, to jeden z atutów regionu lubelskiego, jako miejsca przyjaznego inwestorom, chcącym działać w sąsiedztwie rynków wschodnich. Przez region i sześć przejść granicznych prowadzą najważniejsze transkontynentalne szlaki drogowe i kolejowe z Brukseli, Berlina i Warszawy do Lwowa, Odessy, Kijowa, Mińska, Moskwy. Przejścia graniczne w regionie przejmują blisko połowę ruchu osobowego i towarowego przypadającego na całą polską granicę wschodnią.
 
Lubelszczyzna to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Bogate zaplecze czystej ekologicznie żywności sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego: owocowo-warzywnego, cukrowniczego, młynarskiego, mleczarskiego, mięsnego, piwowarskiego, spirytusowego i tytoniowego. Lubelszczyzna to także znane zagłębie zielarskie i pszczelarskie - lubelskie herbatki i syropy ziołowe oraz miody pitne są bardzo poszukiwane na krajowych i europejskich rynkach.

Ważne miejsce w strukturze gospodarczej regionu zajmuje przemysł wydobywczy - lubelskie to największe po Śląsku węglowe zagłębie kraju, a Kopalnia Węgla Kamiennego w Bogdance od wielu lat przewodzi stawce najbardziej rentownych i zarazem bezpiecznych kopalń w Polsce. Ziemia lubelska bogata jest także w zasoby surowców budowlanych, takich jak: wapień, margiel, kreda, glina, piasek budowlany i szklarski, co znajduje odbicie w dużej liczbie cementowni i zakładów materiałów budowlanych, produkujących cegłę tradycyjną i klinkierową, wyroby silikatowe, beton komórkowy i prefabrykaty betonowe. Znaczne są też pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego, eksploatowane m.in. w okolicach Lublina, Świdnika i Stężycy. Kolejnym bogactwem są wody mineralne, z których słynie przede wszystkim uzdrowisko Nałęczów. Gospodarka regionu to także przemysł chemiczny, drzewny i meblarski, metalowy i maszynowy, w tym przemysł lotniczy.

Atutami Lubelszczyzny są przede wszystkim lubelski ośrodek naukowy i młode, dobrze wykształcone kadry. Akademickie ośrodki badawcze dysponują ogromnym potencjałem, który znajdzie bezpośrednie zastosowanie w gospodarce regionu dzięki Lubelskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu. Jest to wspólny projekt samorządu województwa oraz środowisk naukowego i biznesowego. Samorząd Województwa Lubelskiego jest też głównym inwestorem Regionalnego Centrum Targowego w Lublinie, zajmującego się organizacją profesjonalnych imprez targowo-wystawienniczych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Dogodne warunki inwestowania i rozwijania działalności gospodarczej oferują podstrefy ekonomiczne i parki przemysłowe. W Lublinie, na obszarze blisko 40 ha, funkcjonuje podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Aż trzy podstrefy - w Janowie Lubelskim (17,8 ha), Tomaszowie Lubelskim (10,6 ha) oraz w Łukowie 24,3 ha) rozwija na Lubelszczyźnie Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN. Największy obszar do zagospodarowania, bo 99 ha, oferuje w Puławach podstrefa Specjalnej Stefy Ekonomicznej STARACHOWICE.

Podstawowe dane statystyczne:

Ilość mieszkańców-  2157,2 tys. (2009 r.)
Ilość przedsiębiorstw- 156 tysięcy (2009 r.)
Wysokość PKB- 20 913 zł (2007 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  zawarła porozumienie o współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa lubelskiego. Porozumienie to dokument stanowiący podstawę koordynacji i wspólnego podejmowania działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Działania te w pierwszej kolejności dotyczą zapewnienia przedsiębiorcom i osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą spójnej informacji w zakresie programów wsparcia wdrażanych na szczeblu krajowym i na szczeblu województwa, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, możliwości korzystania z pomocy o charakterze doradczym, szkoleniowym i finansowym.

Dodatkowo współpraca obejmie wymianę informacji o istotnych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym na terenie województwa oraz planowanych i podejmowanych inicjatywach wspierających przedsiębiorczość  i innowacyjność.


Podmiotami zaangażowanymi we współpracę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego są:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 
tel.:0-81 46 23 800; faks: 0-81 46 23 840 
e-mail: lawp@lubelskie.pl 
adres strony internetowej: www.lawp.eu, www.lawp.lubelskie.pl


 
 
Programy wsparcia na terenie województwa lubelskiego:

a)  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym”  kontakt: (ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740)

b) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” kontakt: (ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 575, fax. 81 44 16 576)
 
c) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL, wdraża osie VIII – IX POKL
http://www.efs.lubelskie.pl


d)  Departament Koordynacji Projektów Europejskich UMWL, wdraża działania 1.7, 3.3, 3.4, oś 4 w ramach PROW
http://www.prow.lubelskie.pl
oraz PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
http://www.rybactwo.infohttp://www.lubelskie.pl/index.php?pid=2010


Instytucje współpracujące z UM, wspierające przedsiębiorczość:

a) z Departamentem Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL
- LAWP, zajmuje się I i II osią RPOWL
http://www.lawp.lubelskie.pl

b) z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL
- WUP , wdraża osie VI – VII POKL
http://www.wup.lublin.pl

c) z Departamentem Koordynacji Projektów Europejskich UMWL
- 15 LGD funkcjonujących na terenie Województwa Lubelskiego w ramach PROW
- Sekretariat Regionalny KSOW
http://lubelskie.ksow.pl/kontakt.html
-  Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, partner KSOW
http://www.wodr.konskowola.pl


d) ARiMR, Lubelski Oddział Regionalny
http://www.doradcaprow.pl/prow/Info---nie-tylko-PROW/ARiMR---Agencja-Restrukturyzacji-i-Modernizacji-Rolnictwa/ARiMR-Lublin,153

e) Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy Lublin
http://www.arr.gov.pl

f) Lubelska Izba Rolnicza
http://www.lir.lublin.pl/pl/aktualnosci.php

g) Regionalna Izba Gospodarcza
http://www.rig.lublin.pl

 
Centrum Obsługi Inwestora:

http://www.invest.lubelskie.pl


Do głównych zadań Lubelskiego Centrum Obsługi Inwestora (COI) należy działanie na rzecz promocji oferty inwestycyjnej regionu i aktywne uczestnictwo w procesie obsługi inwestorów zagranicznych jak i krajowych, monitorowanie stanu inwestycji w regionie, prowadzenie baz danych ofert inwestycyjnych oraz doradztwo odbiorcom inwestycji.
Działania COI są skierowane w szczególności na promowanie Województwa Lubelskiego, jako terenów szczególnie atrakcyjnych dla potencjalnego inwestora. Dzięki współpracy z PAIiIZ, COI może docierać z najlepszymi ofertami do bardzo szerokiego kręgu potencjalnych inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Ponadto COI służy swoją pomocą w profesjonalnym doradztwie przy opracowywaniu kompleksowych ofert terenów i obiektów przygotowanych pod nowe inwestycje oraz promowanie ich kanałami krajowymi i zagranicznymi; dostarczaniu inwestorom wszelkich informacji gospodarczych i innych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji; poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji dla inwestycji - zarówno typu „greenfield” jak i „brownfield”; poszukiwaniu lokalizacji pod inwestycje; pomocy w kontaktach z administracją rządową i samorządową oraz w organizacji współpracy z partnerami zagranicznymi.


Główne zadania Centrum Obsługi Inwestora:

  • Działania na rzecz promocji regionu pod kątem inwestycyjnym,
  • Zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa,
  • Profesjonalna pomoc doradcza przy opracowywaniu kompleksowych ofert terenów i obiektów przygotowywanych pod nowe inwestycje.

Centrum Obsługi Inwestora dostarcza inwestorom:
 

  • Wszelkich informacji ekonomicznych i innych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji,
  • Pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji – zarówno Greenfield jak i Brownfield,
  • Pomoc w kontaktach z lokalnymi władzami,
  • Pomoc w organizacji współpracy z partnerami zagranicznymi.
 
 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie;

- 4 Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach
i Zamościu.
www.feu.lubelskie.pl

Koordynacja działalności Sieci Punktów Informacyjnych:

a) Koordynacja współpracy wszystkich Punktów Informacyjnych w województwie odbywa się poprzez tzw. system wymiany informacji, na który składa się bieżąca korespondencja elektroniczna w oparciu o portal internetowy www.feu.lubelskie.pl, bieżąca komunikacja telefoniczna oraz okresowe spotkania wszystkich pracowników Sieci Punktów Informacyjnych.

b) Przepływ informacji pomiędzy Punktami obejmuje w szczególności informacje o lokalnych imprezach, targach, spotkaniach i szkoleniach dotyczących funduszy europejskich, w tym także informację o projektach europejskich, które są realizowane na danym terenie. Pracownicy każdego Punktu Informacyjnego gromadzą wiedzę o planowanych przedsięwzięciach oraz realizowanych projektach na terenie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi oferowanych przez Sieć.c) Główny Punkt Informacyjny inicjuje i koordynuje współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi UMWL oraz instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w proces informowania i wdrażania Funduszy Europejskich zarówno na poziomie regionalnym jak też krajowym. Koordynacja służy  ujednoliceniu prowadzonych akcji informacyjno-promocyjnych w województwie i dotyczy
w szczególności wymiany informacji, redystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych, organizacji wspólnych przedsięwzięć.


Zadania Sieci PIFE:

a) Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną;

b) Udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, zgodnie z Wytycznymi w sprawie realizacji usługi wsparcia w procesie rozliczania dotacji współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013;
c)  Diagnostyka potencjalnego beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji;

d)  Gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa;

e)  Organizacja konferencji i spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów lub beneficjentów;

f)  Promowanie Funduszy Europejskich poprzez promocję Sieci Punktów Informacyjnych w województwie oraz pozostałych punktów, w których można uzyskać informację;

g)  Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych;

h)  Podnoszenie wiedzy uczestników Sieci w województwie poprzez organizację szkoleń, a także uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;


 
 

 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-21 00:56:16.0

Opublikowany przez: Andrzej Szwoch

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną