Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Krzysztof Baczyński
Data: 2014-04-14 12:24:00.0

 

Każdy przedsiębiorca, prędzej czy później, w prowadzeniu swojej firmy ma do czynienia z przepisami prawa ochrony środowiska. Prawo to bardzo często się zmienia, a przepisy nakładają na przedsiębiorców coraz to nowe obowiązki. Nieprzestrzeganie ich, to groźba płacenia kar czy też, w skrajnej sytuacji, konieczność zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak mali i średni przedsiębiorcy (MSP) nie do końca orientują się w tej skomplikowanej dziedzinie, i co więcej, nie mogą liczyć na pomoc wyspecjalizowanych firm doradczych. Dzięki inicjatywie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) może się to zmienić.

Zainteresowane usługa firmy oraz potencjalnych Wnioskodawców z zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie.

 

Zakres usługi

Poniższy zakres usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska zawarty jest w Standardzie Usługi. Stopień dostosowania tego zakresu do potrzeb potencjalnych Klientów zostanie przetestowany w ramach przedmiotowego projektu.

I. Komponent I, na który składają się:

 1. etap I - identyfikacja stopnia spełniania wymogów prawnych (audyt środowiskowy),
 2. etap II - wsparcie doradcze przy wdrażaniu działań rekomendowanych w etapie I;

II. Komponent II, na który składają się szkolenia z zakresu z wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Standard usługi

Komponent I – etap I – przeprowadzeniu audytu środowiskowego prawnego (identyfikacji stopnia spełniania wymogów prawnych), w następujących obszarach/zakresach:

1. Ogólnych wymagań prawnych obejmujący:

1) analizę wymaganych dokumentów, tj.: analizę koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej uzgodnień, pozwoleń, podpisanych umów, zgłoszeń a także niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, w tym wnoszenia opłat za korzystnie ze środowiska (analiza dokumentów związanych z obowiązkiem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za okres ostatnich 5 lat),

2) przekazanie informacji na temat brakującej dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

2. Gospodarki odpadami obejmujący:

1) analizę stosownych uzgodnień, ewidencji, tj. analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji w zakresie konieczności posiadania dokumentacji związanej z prowadzeniem gospodarki odpadami;

2) ocenę stopnia realizacji w przedsiębiorstwie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na główne rodzaje odpadów; 

3) analizę dokumentacji związanej z odbiorem odpadów z przedsiębiorstwa.

4) analizę dokumentacji pozwalającej na dopuszczenie składowania odpadów na danym rodzaju składowisku odpadów.

3. Emisji do powietrza, obejmujący:

1) określenie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza;

2) analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z identyfikacją źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję;

3) analizę przeprowadzonych w firmie okresowych pomiarów emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

4. Gospodarki wodno-ściekowej obejmujący:

1) analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem konieczności posiadania pozwolenia wodno-prawnego;

2) analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków;

3) analizę przeprowadzonych w przedsiębiorstwie pomiarów jakości ścieków.

 

5. Recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów obejmujący:

1) określenie prawnych obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek opakowań oraz produktów, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia podlegania przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy o bateriach i akumulatorach;

2) przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z ilością wprowadzonych na rynek opakowań oraz produktów, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku,

6. Pozostałej działalności wpływającej na środowisko, obejmujący:

1) identyfikację ewentualnego występowania na terenie przedsiębiorstwa azbestu, PCB oraz innych substancji niebezpiecznych;

2) identyfikację ewentualnych źródeł hałasu na terenie przedsiębiorstwa;

3) analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystywania na terytorium Polski substancji kontrolowanych, analizę prowadzonej ewidencji substancji kontrolowanych, obowiązku przekazywania ewidencji wyspecjalizowanej jednostce;

4) wskazanie czynników wpływających na zanieczyszczenie gleb, ich identyfikacja na terenie przedsiębiorstwa.

Efektem końcowym etapu I jest opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu, w którym powinno być wskazane:

 

1) w przypadku audytu ogólnych wymagań prawnych:

a) określenie stanu faktycznego w przedsiębiorstwie w zakresie spełniania wszystkich przewidzianych prawem ochrony środowiska wymogów;

b) rekomendacje, które pozwolą w przyszłości na bieżące wypełnianie obowiązków prawnych w tym wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;

c) poinformowanie o możliwościach udziału w Komponencie II usługi pilotażowej, tj. usługi szkoleniowej.

2) w przypadku audytu w zakresie gospodarki odpadami:

a) rekomendacje sposobów prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami;

b) rekomendacje sposobów prowadzenia sprawnej i efektywnej odbiórki odpadów z przedsiębiorstwa;

c) rekomendacje konieczności wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych oraz poinformowanie o możliwościach skorzystania z oferty Krajowej Sieci Innowacji KSU;

d) wskazanie rozwiązań, które pozwolą na prowadzenie sprawnego i efektywnego odbioru odpadów z przedsiębiorstwa;

e) analiza stosownych uzgodnień, ewidencji oraz wskazanie rozwiązań, które pozwolą w przyszłości na bieżącą eliminację uchybień;

f) identyfikacja stopnia obecnie realizowanej w przedsiębiorstwie selektywnej zbiórki odpadów i rekomendacje z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, które pozwolą na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, zmniejszenie szkodliwości, a także pozyskiwanie surowców wtórnych;

g) określenie aktualnie posiadanych testów i rekomendacja koniecznych do przeprowadzenia testów laboratoryjnych, które pozwolą na podjęcie decyzji o przeznaczeniu odpadów do składowania na odpowiednim składowisku (odpadów niebezpiecznych, obojętnych, innych niż niebezpieczne i obojętne);

 

3) w przypadku audytu w zakresie emisji do powietrza:

a) rekomendacje konieczności przeprowadzenia odpowiednich pomiarów emisji;

b) wskazanie posiadania koniecznych zgłoszeń oraz pozwoleń związanych z emisją do powietrza;

c) ocenę badanego przedsiębiorcy pod kątem skutecznej identyfikacji źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję;

d) identyfikacja źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję.

 

4) w przypadku audytu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

a) wskazanie czy dany przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania pozwolenia wodno-prawnego;

b) identyfikację stosowanych przez przedsiębiorcę źródeł poboru wody oraz zrzutu ścieków;

c) wskazanie konieczności przeprowadzenia odpowiednich pomiarów jakości ścieków.

 

5) w przypadku audytu w zakresie recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów:

a) wskazanie koniecznych do przeprowadzenia działań mających na celu osiągnięcie wymaganych przepisami prawa odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu opakowań oraz produktów;

b) wskazanie koniecznych do uzupełnienia braków w zakresie posiadanej dokumentacji oraz konieczność ewentualnego uregulowania zaległych zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych.

 

6) w przypadku audytu pozostałej działalności:

a) wskazanie konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wprowadzenia ewidencji miejsc występowania substancji niebezpiecznych (azbestu, PCB oraz innych) na terenie przedsiębiorstwa, a także wskazanie koniecznych do poniesienia kosztów związanych z ich usunięciem;

b) rekomendację konieczności przeprowadzenia badania emisji hałasu, wyznaczanie mocy akustycznych i modelowania poziomu hałasu w środowisku w celu opracowania programów eliminacji uciążliwości akustycznej;

c) identyfikację ewentualnych uchybień związanych z substancjami kontrolowanymi oraz rekomendacje umożliwiające ich wyeliminowanie;

d) rekomendacje dotyczące postępowania w celu wyeliminowania czynników wpływających na zanieczyszczenie gleb.

Raport powinien zostać opracowany w oparciu o wyniki audytu środowiskowego prawnego w każdym ze wskazanych obszarów (w przypadku gdy dany obszar nie był audytowany - nie wykazywał oddziaływania na środowisko - usługodawca jest zobowiązany zaznaczyć to w raporcie) i uwzględniać wszystkie informacje zawarte we wskazaniach z poszczególnych analiz z działań audytowych.

Raport powinien zawierać szczegółowy opis audytowanych obszarów, aby można było łatwo zidentyfikować jak wdrożenie poszczególnych rekomendacji wpłynie na unormowanie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa w zakresie korzystania ze środowiska.

W przypadku braku możliwości uwzględnienia elementu analizy któregokolwiek z obszarów raport powinien zawierać taką informację z podaniem uzasadnienia.

Ponadto Raport winien zawierać:

 • rekomendacje dotyczące obszarów, w których były prowadzone prace;
 • określenie kosztów wdrożenia tych rekomendacji;
 • założenia co do oszczędności, jakie przynieść powinna każda z proponowanych rekomendacji.

Dodatkowo szczegółowy opis w raporcie powinien zawierać także poniższe elementy, aby można było skutecznie wdrożyć rekomendacje:

 • dokładny opis zmian, które należy wdrożyć;
 • procedurę wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności będą wykonane przez usługodawcę;
 • wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się przedsiębiorca lub jakich negatywnych skutków może uniknąć;
 • wskazanie kosztów, jakie musi ponieść przedsiębiorca w celu wdrożenia rekomendowanych rozwiązań – na przykład zakup oprogramowania, pomiary i testy laboratoryjne, opłaty administracyjne (należy uwzględnić rezerwę tych kosztów i wpisać ją w raporcie);
 • określenie obszarów podlegających wdrożeniu (wybranych przed przedsiębiorcę) oraz liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendacji wynikających z audytu (ogólnych wymagań prawnych, gospodarki odpadami, emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, pozostałej działalność wpływającej na środowisko), która dla jednego przedsiębiorcy nie powinna przekroczyć 48 godzin pracy doradcy;
 • określenie czasu, w którym rekomendacje dotyczące zmniejszenia ryzyka prowadzenia działalności winny zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od wykonawcy usługi i przedsiębiorcy.

Etap I powinien zostać zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych (przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie raportu). Po otrzymaniu raportu przedsiębiorca w terminie 21 dni powinien uzgodnić z wykonawcą rozpoczęcie etapu II – wdrożenia rekomendacji, który nie powinien przypadać później niż 21 dni od dnia uzgodnienia terminu rozpoczęcia wdrożenia (pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie mógł i chciał skorzystać z etapu II). 

Maksymalnie 30% usług może zakończyć się na etapie I z następujących powodów:

 1. przedsiębiorca w sposób należyty wywiązuje się z wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; 
 2. przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków w niektórych obszarach – wdrożenie może dotyczyć tylko niektórych obszarów; 
 3. przedsiębiorca w taki sposób prowadził dotychczas swoją działalność gospodarczą, iż doprowadzenie sposobu jej prowadzenia do wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska wymaga znacznych nakładów finansowych, a przedsiębiorca nie posiada koniecznych środków na przeprowadzenie wszystkich koniecznych prac;
 4. przedsiębiorca samodzielnie wdroży rekomendacje w niektórych lub wszystkich obszarach.

 

Wymagania wobec wykonawców usług

Konkurs adresowany jest do podmiotów zajmujących się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN, a także zapewnią świadczenie usługi doradczej w zakresie ochrony środowiska dla małych i średnich przedsiębiorstw przez konsultantów posiadająych określone w dokumentach doświadcznie zawodowe.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie PARP: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/22989

 

Jak skorzystać z usługi

 

Skorzystanie z usługi jest proste.

Klientem może być każdy mikro, mały oraz średni przedsiębiorca. 

Sama usługa jest bezpłatna* i składa się z dwóch niezależnych części – kompleksowego audytu środowiskowego i udziału w specjalistycznych szkoleniach.

Audyt obejmuje wszystkie przedsięwzięcia firmy związane z gospodarką odpadami, emisją pyłów do powietrza, gospodarką wodno-ściekową, recyklingiem oraz odzyskiem opakowań i produktów, a także pozostałą działalnością, która ma wpływ na środowisko. Następnie powstanie raport, w którym przedsiębiorca otrzyma informacje na temat faktycznego stanu przestrzegania przepisów środowiskowych, a także wskazówki, co należy zrobić, aby działalność była prowadzona zgodnie z nimi. Kolejnym etapem usługi będzie wsparcie przy wdrażaniu działań zalecanych w raporcie. Konsultant pomoże przedsiębiorcy w uzyskaniu koniecznych pozwoleń, zaprowadzeniu wymaganej prawem dokumentacji i dokonaniu niezbędnych zgłoszeń.

Usługa szkoleniowa zapewnia przedsiębiorcom zdobycie praktycznych umiejętności związanych z obliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorcy będą korzystać z oprogramowania, które umożliwia obliczanie takich opłat, a także przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań dla urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Po przeszkoleniu takie oprogramowanie zostanie zainstalowane u przedsiębiorcy.

*Usługi pilotażowe w zakresie ochrony środowiska są bezpłatne, ponieważ są współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy PARP „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”.

Lista Podmiotów Wsparcia 

 

lp.
Nazwa wnioskodawcy
Ulica
Kod
Miejscowość 
Numer telefonu
adres e-mail
1
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Chopina 18
39-300
Mielec
017 788 18 50
2
DANA Firma Usługowo-Handlowa Danuta Lis
Rękodzielnicza 17a
02-267
Warszawa
22 868 40 24
3
DATA PROFESSIONAL S.C. Grzegorz Wrona, Andrzej Wróbel
Wodna 17
30-556
Kraków
12 265 00 33
5
BQJ Systemy Jakości Jacek Chmiel
Hrabiego Alfreda Potockiego 170/1
35-322
Rzeszów
509 403 053
6
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Stanisław Paniczko
Bohaterów Monte Cassino 19/57
15-873
Białystok
85 744 44 60
7
Wielkopolski Instytut Jakości
Szelągowska 49
61-626
Poznań
061 855-39-90

 

Data publikacji: 2014-04-14 12:24:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-15 15:26:16.0

Opublikowany przez: Krzysztof Baczyński

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną