Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Krzysztof Baczyński
Data: 2014-04-14 10:25:00.0

Usługa pilotażowa z zakresu finansowania zwrotnego została zakończona w czerwcu 2013 r. Obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi ewaluację zakończonego programu. Wyniki ewaluacji będą podstawą do podjęcia decyzji, czy usługa finansowania zwrotnego zostanie wprowadzona na stałe do katalogu usług systemowych KSU. 

Powodem wprowadzenia usługi pilotażowej z zakresu finansowania zwrotnego były wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pokazały, że nieznacznie ponad 10% małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystuje finansowanie zwrotne. Wniosków o kredyt lub pożyczkę nigdy nie złożyło aż 66% przedsiębiorców sektora MŚP. Najczęściej podawanym powodem był brak potrzeby zewnętrznego finansowania i obawa przed zaciąganiem zobowiązań. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, PARP przeprowadziło usługę pilotażową polegającą na finansowaniu zwrotnym dla mikro- i małych przedsiębiorstw. W ten sposób PARP zachęcała małe i średnie firmy do korzystania z finansowania zewnętrznego, by lepiej i szybciej się rozwijać. 

Z usługi pilotażowej finansowania zewnętrznego skorzystały firmy ze wszystkich sektorów gospodarki. Dzięki usłudze PARP przedsiębiorcy przekonali się osobiście, jakie korzyści płyną z wykorzystania instrumentu finansowania zewnętrznego w rozwijaniu firmy i realizowaniu przedsięwzięć gospodarczych. Dodatkowo, przedsiębiorcy korzystali z doradztwa na temat efektywnego planowania i realizacji działań oraz sposobów ewaluacji działań i inwestycji. 

 

Usługa pilotażowa w zakresie finansowania zwrotnego

Usługa pilotażowa finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorstw składała się dwóch komponentów: usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego oraz udziału w serii szkoleń na temat zasad i sposobów finansowania przedsiębiorstw. W procesie doradztwa następowały po sobie trzy etapy działań. W pierwszym etapie doradca przeprowadzał diagnozę potrzeb przedsiębiorcy, a na podstawie wyników diagnozy proponował przedsiębiorcy optymalne sposoby finansowania. W drugim etapie doradca wspierał przedsiębiorcę w procesie starania się o dofinansowanie od instytucji finansującej. Trzeci etap obejmował doradztwo w procesie wdrażania rozwiązań możliwych dzięki pozyskanemu dofinansowaniu oraz asystę w procesie spłaty zobowiązania finansowego. W ramach usługi pilotażowej finansowania zwrotnego przedsiębiorcy mogli korzystać zarówno z pełnej oferty, jak również z wybranego komponentu w ramach usługi. Bezpłatna usługa obejmowała maksymalnie 40 godzin doradztwa oraz asysty przy spłacie zaciągniętego zobowiązania finansowego przez 6 miesięcy od momentu otrzymania przez klienta środków finansowych od instytucji finansującej. 

 

Zakres usługi

Poniższy zakres usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego zawarty jest w Standardzie Usługi. Stopień dostosowania tego zakresu do potrzeb potencjalnych Klientów zostanie przetestowany w ramach przedmiotowego projektu. 

I. Komponent I, na który składają się: 

 1. etap I - diagnoza potrzeb i możliwości finansowych Klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz doradztwo przy ubieganiu się o wybrany przez Klienta sposób finansowania, w tym przygotowanie wniosku o uzyskanie finansowania i sporządzenie biznes planu, diagnoza potrzeb i możliwości finansowych Klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz doradztwo przy ubieganiu się o wybrany przez Klienta sposób finansowania, w tym przygotowanie wniosku o uzyskanie finansowania i sporządzenie biznes planu;
 2. etap II - asysta przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą;
 3. etap III - doradztwo we wdrożeniu założeń biznes planu opracowanego w etapie I i asysta przy spłacie zaciągniętego zobowiązania finansowego przez 6 miesięcy od momentu otrzymania przez Klienta środków finansowych od instytucji finansującej, tj. od dnia zawarcia umowy o finansowanie zwrotne z instytucją finansującą i nie dłużej niż do dnia 31 marca 2013 r. 

II. Komponent II, to szkolenia w zakresie planowania i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, obejmujące zarówno warsztaty, jak i zajęcia praktyczne. 

Przedsiębiorca mógł skorzystać z obu komponentów usługi lub tylko z jednego, przez siebie wybranego.

 

Standard usługi 

A. Usługa w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców składa się z dwóch komponentów, tj.: 

 

I. Komponent I – usługa doradcza, która składa się z: 

 1. etapu I – diagnoza potrzeb i możliwości finansowych Klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz doradztwo przy ubieganiu się o wybrany przez Klienta sposób finansowania, w tym przygotowanie wniosku o uzyskanie finansowania i sporządzenie biznes planu;
 2. etapu II - asysta przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą;
 3. etapu III – doradztwo we wdrożeniu założeń biznes planu opracowanego w etapie I i asysta przy spłacie zaciągniętego zobowiązania finansowego przez 6 miesięcy od momentu otrzymania przez Klienta środków finansowych od instytucji finansującej, tj. od dnia zawarcia umowy o finansowanie zwrotne z instytucją finansującą i nie dłużej niż do dnia 31 marca 2013 r. 

II. Komponent II - usługa szkoleniowa, na którą składają się szkolenia z podstawowych pojęć ekonomicznych, planowania przedsięwzięcia, ubiegania się o jego finansowanie i monitorowania jego realizacji. 

Komponent II jest rozłączny z Komponentem I. Usługi szkoleniowe mogą być organizowane zarówno dla Klientów korzystających z usługi określonej w Komponencie I, jak i dla pozostałych mikro- i małych przedsiębiorców. 

 

B. Realizacja usługi w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców: 

 

II. Komponent I – etap I składa się z:

1. diagnozy potrzeb i możliwości finansowych Klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz doradztwa przy ubieganiu się o wybrany przez Klienta sposób finansowania; 

Diagnoza potrzeb i możliwości finansowych Klienta polega na identyfikacji potrzeb finansowych Klienta poprzez: przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z Klientem, analizę dokumentów finansowych pod względem określenia zdolności kredytowej Klienta, dopasowanie oferty finansowania zwrotnego adekwatnego do zdiagnozowanej potrzeby i określonej zdolności do spłaty, oraz pomoc przy ubieganiu się przez Klienta o uzyskanie finansowania, z jednoczesnym podkreśleniem korzyści wynikających z planowania strategicznego. Diagnoza odbywa się przy wykorzystaniu formularza diagnozy potrzeb i możliwości finansowych Klienta, zwanego dalej także: „formularzem diagnozy”, wspomagającego konsultanta w procesie świadczenia usługi, którego wzór zostanie ustalony przy udziale podmiotów wsparcia wybranych w konkursie na usługi pilotażowe w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców w ciągu 14 dni od ogłoszenia listy rankingowej. Wstępny wzór formularza diagnozy potrzeb i możliwości finansowych Klienta stanowi załącznik nr 1 do Standardu. 

Formularz diagnozy (sporządzany w 2 egzemplarzach po jednym dla konsultanta i Klienta) składa się z czterech części: 

a) Część I - identyfikacja potrzeb i możliwości finansowych Klienta, obejmująca: 

 • cel finansowania (inwestycja, finansowanie bieżących potrzeb, kredyt / pożyczka inwestycyjno-obrotowa), 
 • kwotę finansowania, 
 • środki własne przeznaczone na realizację przedsięwzięcia, 
 • możliwości zabezpieczenia spłaty zaciąganego zobowiązania. 

b) Część II - analiza dokumentów finansowych, obejmująca: 

 • wyliczenie średniego zysku netto za ostatnie 2 lata działalności, a jeżeli nie jest to możliwe - za okres funkcjonowania przedsiębiorcy, 
 • określenie wysokości obecnych miesięcznych zobowiązań kredytowych Klienta, 
 • określenie zysku pozostającego do dyspozycji Klienta na spłatę nowego zobowiązania. 

 c) Część III - dopasowanie dostępnych źródeł finansowania zwrotnego adekwatnych do zdiagnozowanej potrzeby i określonej zdolności do spłaty zobowiązań oraz przedstawienie ofert kredytu / pożyczki / leasingu, obejmująca: 

 • harmonogram spłaty, 
 • oszacowanie kosztów obsługi zobowiązania, 
 • wymaganą wysokość udziału własnego Klienta w finansowanym przedsięwzięciu, 
 • wymagane / możliwe formy i koszty ustanowienia zabezpieczenia spłaty zaciąganego zobowiązania, 
 • sposób wypłaty i rozliczenia się z otrzymanych środków. 

 d) Część IV, zawierająca decyzję Klienta o wyborze ofert finansowania zwrotnego oraz zgodę Klienta i termin rozpoczęcia świadczenia usługi w następnych etapach. 

 

Na formularzu diagnozy, w części III-ej i IV-ej podpisuje się konsultant oraz Klient, przy czym decyzja Klienta o wyborze instytucji finansującej powinna być podjęta, a tym samym część IV-a formularza powinna być wypełniona w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. 

Formularz diagnozy jest załącznikiem do protokołu odbioru usługi, potwierdzającego wykonanie etapu I Komponentu I usługi

2. przygotowania wniosku/ów o uzyskanie finansowania wraz z wymaganymi załącznikami do wybranych przez Klienta instytucji finansujących;  

3. opracowania biznes planu przedsięwzięcia, o finansowanie którego Klient się ubiega; Biznes plan opracowuje się również w przypadku, gdy instytucja finansująca nie wymaga załączenia biznes planu do wniosku o uzyskanie finansowania. Opracowanie biznes planu ma na celu wskazanie Klientowi strategii prowadzenia działalności, tak aby przedsięwzięcie, o finansowanie którego Klient się ubiega, powiodło się, a zaciągane zobowiązanie zostało spłacone. 

4. asystowania Klientowi podczas składania wniosku o finansowanie w instytucji finansującej oraz doradztwa Klientowi w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień podczas rozpatrywania wniosku przez instytucję finansującą. 

 

Etap I powinien obligatoryjnie obejmować wywiad z Klientem, przeprowadzany według zestandaryzowanego formularza diagnozy oraz analizę dokumentacji finansowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Maksymalnie 30% usług może zakończyć się na etapie I z powodu odmowy udzielenia Klientowi finansowania zwrotnego. W przypadku uzyskania odmownej decyzji instytucji finansującej, przyczyny odmowy udzielenia finansowania zwrotnego powinny być umieszczone w protokole odbioru usługi, chyba, że instytucja finansująca odmówi podania przyczyny (co również powinno być zaznaczone w protokole odbioru usługi). Odmowa udzielenia finansowania zwrotnego kończy świadczenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców na tym etapie. 

Etap I obejmuje do 26 godzin usług doradczych dla przedsiębiorcy i powinien zostać przeprowadzony w okresie nie dłuższym niż 60 dni. Czas przeznaczony na usługę doradczą w tym etapie obejmuje także czas oczekiwania na decyzję instytucji finansującej w sprawie udzielenia finansowania zwrotnego. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy proces decyzyjny w instytucji finansującej się wydłuża, istnieje możliwość przedłużenia 60-cio dniowego czasu przewidzianego na Etap I, po uprzednim, pisemnym poinformowaniu PARP o zaistniałej sytuacji i przewidywanym terminie zakończenia etapu. 

Dopuszcza się przekroczenie wyznaczonych 26 godzin doradztwa dla jednego Klienta na tym etapie świadczenia usługi, jednak opłatę za tę część usługi ponosi Klient. 

Maksymalny założony udział Klientów obsługiwanych w ramach usługi i kierowanych do jednej instytucji finansującej ustala się na poziomie 40%. W sytuacji wyczerpania nałożonego współczynnika koncentracji usług na jednej instytucji finansującej, Podmiot wsparcia może wystąpić z wnioskiem do PARP o możliwość dalszego kierowania Klientów do danej instytucji finansującej. Wniosek taki powinien zostać uzasadniony i zawierać wskazanie obiektywnych przyczyn przemawiających za jego złożeniem (np. brak w regionie innej oferty finansowania działalności podmiotów działających na rynku krócej niż 6 miesięcy). 

 

II. Komponent I - etap II – Asysta przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą polega na asystowaniu i doradzaniu Klientowi podczas: 

1) zawierania umowy, której skutkiem jest zaciągnięcie zobowiązania finansowego, 

2) ustanawiania zabezpieczeń spłaty zobowiązania, 

3) dokonywania zakupu inwestycyjnego, 

4) rozliczenia wykorzystania uzyskanych środków finansowych, jeśli jest to wymagane przez instytucję finansującą. 

 

Doradca zobowiązany jest do wyjaśnienia postanowień umowy, udzielenia pomocy podczas załatwiania formalności związanych z ustanawianiem zabezpieczeń spłaty zobowiązania oraz wskazania zaleceń dotyczących trybu postępowania i zgodności z wymaganiami umowy finansowania zwrotnego. Jeśli problem wymaga wiedzy specjalistycznej, należy klienta poinformować, gdzie znajdzie eksperta w danej dziedzinie i warunkach wydania ekspertyzy. 

Produktem pracy doradcy na tym etapie jest umowa o finansowanie zwrotne zawarta przez Klienta z instytucją finansującą. Kopia umowy powinna być załączona do protokołu odbioru usługi, jako potwierdzenie wykonania usługi na tym etapie. 

Etap II obejmuje do 2 godzin usług doradczych. 

 

III. Komponent I - etap III 

Doradztwo we wdrożeniu założeń biznes planu opracowanego w etapie I i asysta przy spłacie zaciągniętego zobowiązania finansowego polega na monitorowaniu wdrażania założeń biznes planu opracowanego na etapie I usługi oraz bieżącym doradzaniu w kluczowych aspektach realizacji przedsięwzięcia, na finansowanie którego Klient otrzymał finansowanie zwrotne. Etap III prowadzony będzie przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od momentu otrzymania przez przedsiębiorcę środków finansowych od instytucji finansującej i nie dłużej niż do dnia 31 marca 2013 roku. Etap III obejmuje średnio 2 godziny doradztwa miesięcznie. Usługa doradcza w danym miesiącu powinna się zakończyć najpóźniej w dniu spłaty raty zobowiązania, którego usługa doradcza dotyczy. Asystowanie przy wdrażaniu przez Klienta założeń biznes planu ma na celu wskazanie ścieżki postępowania w celu zapewnienia bezproblemowej spłaty zaciągniętego zobowiązania i płynny rozwój przedsiębiorcy. Czas przeznaczony na usługę doradczą na tym etapie obejmuje także czas potrzebny na sporządzenie protokołu odbioru usługi. 

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi w ramach Komponentu I, Klient musi zostać poinformowany o trzech ww. etapach usługi, o maksymalnym czasie trwania usługi – do 40 godzin, a także o udzieleniu przedsiębiorcy w ramach usługi doradczej pomocy de minimis. 

Testowanie usługi powinno zostać poprzedzone podpisaniem umowy z Klientem na świadczenie usługi doradczej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców, która określa: 

 1. zakres i sposób realizacji usługi, 
 2. zasady wprowadzania zmian w zakresie i sposobie realizacji usługi, 
 3. zobowiązanie do zachowania poufności informacji chronionych, 
 4. czas trwania usługi, maksymalnie 40 godzin, 
 5. harmonogram realizacji usługi i termin wykonania, 
 6. osoby do kontaktu ze strony Klienta, odpowiadające za dostarczenie informacji oraz środki komunikacji z podaniem adresów e-mail i numerów telefonów, 
 7. osoby uprawnione do reprezentacji Klienta, w szczególności członków zarządu, do których powinna trafiać do wiadomości korespondencja związana z procesem świadczenia usługi, 
 8. możliwość przeprowadzania działań monitoringowych, kontrolnych i ewaluacyjnych zakresu i produktów usługi doradczej, zgodnie z wymogami wynikającymi z Zasad finansowania POKL, 
 9. wzór protokółu odbioru usługi w ramach etapów I-III. 

 Całkowite przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców w ramach Komponentu I obejmuje etap I, II i III usługi i stanowi podstawę do jej rozliczenia, z uwzględnieniem warunku maksymalnie 30% usług zakończonych na etapie I. 

 

IV. Komponent II - usługa szkoleniowa w zakresie podstawowych pojęć ekonomicznych, planowania przedsięwzięcia, ubiegania się o zewnętrzne źródła jego finansowania oraz monitorowania jego realizacji. Zakres świadczenia usługi powinien uwzględniać dostępne w regionie (lokalnie) źródła finansowania zwrotnego. 

 1. Usługa szkoleniowa (Komponent II) powinna być traktowana rozłącznie z usługą doradczą (Komponent I). Przedsiębiorca powinien mieć możliwość skorzystania wyłącznie z usługi szkoleniowej albo wyłącznie z usługi doradczej lub, zarówno z usługi szkoleniowej, jak i usługi doradczej. 
 2. Proponowana nazwa szkolenia: „Podstawy zarządzania finansami w mikro- i małych przedsiębiorstwach, w tym z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania”. 
 3. Maksymalny czas trwania: 2 dni, tj. 16 godz. zajęć, w tym co najmniej 12 godz. zajęć praktycznych.
 4. Celem szkolenia będzie podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie zasad opracowywania i wdrażania założeń biznes planu, wyszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o zewnętrzne finansowanie.
 5. Zakres szkolenia: 

1) podstawowe pojęcia ekonomiczne; 

2) podstawowe elementy i zasady przygotowywania biznes planu; 

3) podstawowe mechanizmy kontroli wdrażania biznes planu i zachowania płynności finansowej; 

4) zarządzanie długiem i monitorowanie realizacji przedsięwzięcia.

6. Forma szkolenia: wykład – maksymalnie 25% zajęć; warsztaty (w tym praca indywidualna, praca w grupach – analiza studiów przypadku, wypełnianie dokumentów, wystąpienia przedstawicieli grup) – co najmniej 75% zajęć.

7. Minimalna liczba uczestników jednej grupy szkoleniowej: 10 osób, w tym maksymalnie po 2 uczestników z jednego przedsiębiorstwa.

8. Ponadto zadaniem Podmiotu wsparcia jest zapewnienie uczestnikom szkoleń: 

1) sali spełniającej wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowanej do liczby uczestników, wraz z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia szkoleń; lokalizacje szkoleń powinny zapewniać dogodny dojazd uczestników;

2) noclegów w pokojach jedno- lub dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym w hotelach o standardzie co najmniej 3 gwiazdek; 

3) pełnego wyżywienia (śniadania, obiady i kolacje w standardzie hotelowym); 

4) podstawowego cateringu przed zajęciami i podczas przerw w zajęciach, tj. kawa, herbata, zimne napoje, ciastka itp.; 

5) transportu uczestników z dworca kolejowego lub autobusowego do miejsca organizacji szkolenia i z powrotem (nie wymagane w przypadku zlokalizowania ośrodka w pobliżu dworca kolejowego lub autobusowego – do 15 minut pieszo); 

6) warunków umożliwiających udział w szkoleniach osobom niepełnosprawnym; 

7) obecności na miejscu szkolenia organizatora, odpowiedzialnego za spełnienie ww. wymagań, bieżącą współpracę z uczestnikami, rozwiązywanie bieżących problemów. 

 9. Miejsce szkolenia będzie podlegało akceptacji PARP, nie później niż 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru uczestników szkolenia. 

 10. Wnioskodawcy we wnioskach o udzielenie wsparcia przedstawią i uzasadnią swoje propozycje programów szkoleń, spełniających minimalne wymogi określone przez PARP. 

 

Ostateczna wersja programu szkolenia, realizowanego przez wybrany w konkursie Podmiot wsparcia, zostanie przeanalizowana i zaakceptowana przez PARP nie później niż 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru uczestników szkolenia.

 

Wymagania wobec wykonawców usług

Konkurs adresowany jest do podmiotów zajmujących się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych i szkoleniowych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN, a także zapewnią świadczenie usługi w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorstw przez konsultantów posiadających określone w dokumentach doświadczenie zawodowe. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie PARP: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/25603 

  

Jak skorzystać z usługi

Skorzystanie z usługi jest proste. Klientem może być każdy mikro- i mały przedsiębiorca. Sama usługa jest bezpłatna* i składa się z dwóch niezależnych części – kompleksowej usługi doradczej ułatwiającej uzyskanie finansowania i udziału w specjalistycznych szkoleniach. 

W ramach doradztwa zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb i możliwości finansowych, jak również analiza dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa, na podstawie której zostaną przedstawione oferty dostępnych źródeł finansowania dostosowane do aktualnych potrzeb. Przedsiębiorca może liczyć również na wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany przez siebie instrument finansowy, jak również pomoc w późniejszym wdrożeniu biznesplanu. 

Usługa szkoleniowa w zakresie podstawowych pojęć ekonomicznych, planowania przedsięwzięcia, ubiegania się o zewnętrzne źródła jego finansowania oraz monitorowania jego realizacji. usługa szkoleniowa w zakresie podstawowych pojęć ekonomicznych, planowania przedsięwzięcia, ubiegania się o zewnętrzne źródła jego finansowania oraz monitorowania jego realizacji. 

*Usługi pilotażowe w zakresie finansowania zwrotnego są bezpłatne, ponieważ są współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy PARP „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”. 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z ww. usługi, skontaktuj się z jednym z poniższych Podmiotów Wsparcia:

 

Data publikacji: 2014-04-14 10:25:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-13 05:56:16.0

Opublikowany przez: Krzysztof Baczyński

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną