Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Marcin Kukla
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Pyt. 1 : Do kiedy przewidziano termin na składanie dokumentów o rejestrację w KSU - termin ostateczny?

Odp.: 1. Zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 656) w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wnioski o rejestrację w KSU będą przyjmowane w trybie ciągłym, bez żadnego terminu granicznego.

Pyt. 2 : Czy bilans i rachunek zysków i strat powinien dotyczyć poprzedniego roku obrotowego, tj. 2013? Czy w przypadku złożenia wniosku o rejestracją w najbliższych tygodniach, kiedy to instytucja nie posiada jeszcze sporządzonego bilansu za 2013 r., możliwe jest dołączenie ww. dokumentów za 2012 r.?

Odp.: 2. Po nowelizacji rozporządzenia z dn. 12.09.2015r załączanie bilansu i rachunku zysków i strat nie jest wymagane.

Pyt. 3 : Czy ci sami specjaliści mogą być wskazani/oddelegowani do realizacji usług np. zarówno proinnowacyjnych jak również informacyjnych? Czyli w sumie dwóch specjalistów do dwóch kategorii objętych Wnioskiem?

Odp.: 3. Specjalista może zostać zarejestrowany do realizacji więcej niż jednej kategorii usług, o ile spełnia wszystkie warunki dotyczące danej kategorii usług zawarte w rozporządzeniu MG w sprawie KSU.

Pyt. 4 : Czy aby być podmiotem zarejestrowanym w KSU bezwzględnie trzeba posiadać system jakości wg normy PN-EN ISO 9001?

Odp.: 4. Zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla MSP (Dz.U. Nr 112, poz. 656) "podmiot spełnia wymagania w zakresie systemu zapewniania jakości usług, jeżeli posiada wdrożony system zarządzania jakością, obejmujący usługi KSU, których dotyczy rejestracja podmiotu w KSU,

Zgodnie z § 7 powyższe nie dotyczy wnioskodawców ubiegających się o rejestrację w usłudze finansowej - udzielanie poręczeń.

Pyt. 5 : Gdzie można (na stronie ksu.parp.gov.pl) znaleźć informacje dotyczące wznowienia członkostwa w sieci KSU?

Odp.: 5. Rejestracja w KSU jest możliwa wyłącznie poprzez złożenie Wniosku o rejestrację oraz spełnienie wymogów KSU, opisanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 112, poz. 656 ze zm). Wzory wszystkich dokumentów niezbędnych w procesie rejestracji dostępne są na stronie internetowej KSU w dziale "Rejestracja w KSU".

Pyt. 6 : Pytanie usunięte.

Pyt. 7 : Jeżeli we Wniosku, którakolwiek część (oświadczenie) nie dotyczy Wnioskodawcy to: czy podpisywać tą część?, czy pozostawić ją we Wniosku i wszędzie wpisać "nie dotyczy"? Jak to prawidłowo powinno wyglądać?

Odp.: 7. We Wniosku powinny znaleźć się, poza obowiązkowymi częściami I, II oraz III, wypełnione te części, które dotyczą stosownych usług KSU świadczonych przez Wnioskodawcę i te części powinny być podpisane.

Pyt. 8 : Czy można zmieniać format Wniosku o rejestrację w KSU, np. z wypełnionego Wniosku usuwać komentarze typu "niepotrzebne skreślić"?

Odp.: 8. Format Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej KSU nie może być zmieniany, poza miejscami przeznaczonymi do wypełnienia przez Wnioskodawcę.

Pyt. 9 : Czy po zarejestrowaniu ośrodka w KSU, obsługa klientów z zakresie przewidzianym w rejestracji będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez osoby wymienione we Wniosku, jeżeli takie usługi mogą świadczyć również inne osoby, to czy one też muszą spełniać wszystkie kryteria założone przez PARP?

Odp.: 9. Do Wniosku o rejestrację w KSU, należy załączyć wykaz osób, które będą świadczyć poszczególne rodzaje usług wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 wraz z określeniem dziedziny wiedzy oraz zakresu wykonywanych czynności przez konsultanta. Wybór kategorii usług oraz określenie dziedziny wiedzy w np. ramach usług doradczych ogólnych należy do ośrodka. Zgodnie z § 6 rozporządzenia MG w sprawie KSU, poszczególne kategorie usług KSU mogą być realizowane wyłącznie przez osoby, znajdujące się w ww. wykazie. Po zarejestrowaniu ośrodka w systemie KSU w ramach usług doradczych ogólnych ośrodek ma możliwość świadczenia usług z dodatkowych dziedzin lub rozszerzać ich zakres tematyczny. Obowiązkiem każdego ośrodka KSU jest poinformowanie PARP o zaistniałych zmianach.

Pyt. 10 : Czy JBR świadczące usługi dla MSP i działające dla zysku nie mogą być zarejestrowane w KSU?

Odp.: 10. Zasady rejestracji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nie ograniczają rejestracji pod kątem działalności dla zysku.

Pyt. 11 : Organizacja XYZ działająca na podstawie wpisu do KRS jest sieciową organizacją pozarządową posiadającą N jednostek organizacyjnych bez odrębnej osobowości prawnej (jedynie wymienione są enumeratywnie w KRS w rubryce 3 jako "jednostki terenowe lub oddziały"). Duża część z nich będzie aplikować o włączenie do KSU. Każdy z Dyrektorów Ośrodków posiada pełnomocnictwo Zarządu do kierowania oddziałem. Czy w związku z tym wniosek dla wszystkich zainteresowanych jednostek organizacyjnych powienien być jeden, czy każdy z Ośrodków składa oddzielny Wniosek i podpisuje na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Organizacji XYZ? Natomiast dane Wnioskodawcy w częsci I dotyczą Organizacji XYZ jako posiadającej osobowość prawną?

Odp.: 11. Ani w ustawie o utworzeniu PARP ani też w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 112, poz. 656) nie wymienia się wprost form organizacyjno-prawnych podmiotów, które mogą być wpisane do KSU. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 ww rozporządzenia MG podmioty zarejestrowane w KSU realizują usługi w oparciu o pisemną umowę z usługobiorcą. Fakt ten oznacza, że rejestrowane w KSU mogą być wyłącznie podmioty, które w świetle przepisów kodeksu cywilnego są władne do zawarcia umowy. Wpisane do KSU mogą być zatem podmioty posiadające wyznaczone kompetencje do wykonywania czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych mają z kolei osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i które prowadzą działalność we własnym imieniu (nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego - sp. jawna, komandytowa). Placówki terenowe fundacji, mimo że są wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, nie mają osobowości prawnej ani nawet zdolności do nabywania praw i zobowiązań oraz występowania przed sądami. Osobowość prawną posiada tylko organizacja XYZ, a nie jej jednostki terenowe czy oddziały.

Pyt. 12 : Pytanie usunięte.

 Pyt. 13 : Jak interpretować pojawiający się wielokrotnie we Wniosku zapis "usługi KSU"?

Odp.: 13. Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie KSU (Dz.U. Nr 112, poz. 656 ze zm), "usługi KSU" to usługi: rozwojowe, proinnowacyjne, informacyjne i finansowe świadczone mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz podmiotom podejmującym działalność gospodarczą.

Pyt. 14 : Nasze pytanie dotyczy punktu Ad. II.7 pkt 2) rodzaj świadczonych usług. Proszę o wyjaśnienie treści, ponieważ nie spotkaliśmy się z wyjaśnieniem tego zapisu ("Całkowita liczba usług Liczba usług KSU % a b (b/a x 100%)"). Co oznaczają %, litery a, b oraz jak wyliczyć usługi?

Odp.: 14. Zmienna a = Całkowita liczba usług zrealizowanych przez Wnioskodawcę w poprzednim roku obrotowym, Zmienna b = Liczba usług KSU zrealizowanych przez Wnioskodawcę w poprzednim roku obrotowym. Procentowy udział liczby usług KSU ("b") w całkowitej liczbie usług zrealizowanych przez Wnioskodawcę ("a") jest wyliczony wg podanego we Wniosku wzoru, tj. (b/a x 100%).

Pyt. 15 : pytanie usunięte

Pyt. 16 : Czy każdy ośrodek aplikujący o rejestrację w KSU musi spełniać łącznie wszystkie trzy kryteria dot. potencjału ekonomicznego wyszczególnione w pkt. II.7 Wniosku o rejestrację w KSU?

Odp.: 16. Kryteria dotyczące potencjału ekonomicznego, zawarte w Części III Wniosku pkt. II.7, wynikają z zapisów rozporządzenia MGiP w sprawie KSU, które w § 5 ust. 1 stanowi, że "Podmiot spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli w poprzednim roku obrotowym: (1) zrealizował usługi KSU o wartości co najmniej 50 000 złotych oraz (2) usługi KSU stanowiły co najmniej 30% ogólnej liczby zrealizowanych usług danego rodzaju, z wyłączeniem usług szkoleniowych." Z powyższych zapisów wynika, że wszystkie ww. kryteria te muszą być spełnione łącznie, dla spełnienia wymagań w zakresie potencjału ekonomicznego. W przypadku podmiotów świadczących usługi finansowe Wnioskodawca powinien spełniać również odpowiednio kryteria, o których mowa w § 5 ust. 2 czy 3 ww. rozporządzenia, w zależności od tego czy podmiot świadczy usługi finansowe, polegające na udzielaniu poręczeń czy pożyczek.

Pyt. 17 : Pytanie usunięte.

Pyt. 18 : Pytanie dotyczy wzoru załącznika nr 5 do Wniosku o rejestrację w KSU - czy jest celowe, że nie został on umieszczony na stronie internetowej wraz z innymi załącznikami?

Odp.: 18. Wymieniony w pytaniu załącznik nr 5 do Wniosku o rejestrację w KSU stanowi dokument, którego wzór nie jest określony przez PARP. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia MG w sprawie KSU, zamieszczonego na stronie http://www.parp.gov.pl/index/more/21645, załącznik nr 5 do Wniosku o rejestrację w KSU stanowi kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy.

 

Pyt. 19 : Czy osoby zapisane w części VI Wniosku (pkt II.C.5) to te same osoby, które musimy wymienić w Załączniku nr 6 i dla tych osób dołączamy życiorysy zawodwe (wg wzoru Załącznika nr 7), czy są to różne sprawy?

Odp.: 19. Osoby wskazane w części VI Wniosku (np. w pkt. II.C.5) są to osoby wskazane do świadczenia poszczególnych rodzajów usług, które wskazać należy także w Załączniku nr 6 do Wniosku, i których życiorysy zawodowe należy dołączyć w Załączniku nr 7 do Wniosku.

Pyt. 20 : Czy Załącznik nr 6 dotyczy tylko kluczowych pracowników merytorcznych zajmujących się realizacją usług dla MSP w instytucji starającej się o rejestrację w KSU, czy też dotyczy również konsultantów zewnętrznych na stałe współpracujących z daną instytucją?

Odp.: 20. Załącznik nr 6 do Wniosku dotyczy wszystkich konsultantów (specjalistów), świadczących w danej instytucji usługi dla MSP, zarówno zatrudnionych, jak i współpracujących z instytucją starającą sie o rejestrację w KSU.

Pyt. 21 : Pytanie dotyczy życiorysu zawodowego pkt 18 Tabela sprawdzająca: Czy można skrócić tą tabelę do usługi jednej, dla której dana osoba jest specjalistą, czy musi wzór życiorysu zawierać całą tabelę zawierającą wszystkie usługi, a wypełnioną tylko w części dotyczącej danej usługi?

Odp.: 21. Tabela sprawdzająca jest integralną cześcią wzoru życiorysu zawodowego i tak, jak inne wzory dokumentów niezbędnych w procesie rejestracji, powinna zawierać wszystkie elementy. W tabeli sprawdzającej (pkt 18 życiorysu) należy wpisać odpowiednie wartości w miejscach oznaczonych gwiazdkami. Należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie, niedopuszczalne jest pozostawienie kratek z oznaczeniami pomocniczymi. W pozycji oznaczonej (*) prosimy wpisać odpowiednio "tak" lub "nie", w pozycji oznaczonej znakiem (**) należy wpisać odpowiedni pkt z życiorysu zawodowego, stanowiącego załącznik do formularza Wniosku lub "nd" (nie dotyczy).

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-13 05:56:16.0

Opublikowany przez: Marcin Kukla

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną